• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Mory, Ożarów Mazowiecki, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

GM.RN.6821.1.56.2021.OW

STAROSTA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, zostało wywieszone ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z dniem 06 grudnia 2021r. postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Michała Olbryś, o wydanie decyzji w trybie art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne o nr: 48/7, 52/8, 52/9, 55/9, 55/11 obręb Mory, gm. Ożarów Mazowiecki, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez zezwolenie na realizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia o długości L=90m. Wykaz dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa, tj. poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00 oraz na stronach Biuletynu informacji publicznej Starostwa (bip.pwz.pl).

Lokalizacja