• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dąbrówno, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014r.poz. 1490),

podaję do publicznej wiadomości:


Informację o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej należącej do

Gminy Dąbrówno,które odbyły się w dniu 13 września 2021 r. o godz.: 10:30

w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrownoz przeprowadzonych rokowań na zbycie nieruchomości należącej do zasobu mienia komunalnego Gminy Dąbrówno o numerze ewidencyjnym 23/7 o pow. 0,1992 ha, w miejscowości Osiekowo, gmina Dąbrówno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1O/00015891/3.

- w liczba oferentów w rokowaniach 1

- liczba niedopuszczonych oferentów w rokowaniach: 0

- liczba dopuszczonych oferentów w rokowaniach: 1

- wysokość należności za sprzedana nieruchomość w kwocie: 14 418,00 zł brutto

Właścicielem nieruchomości został Pani Andżelika Brudzyńska

Wójt Gminy Dąbrówno

/-/ Piotr Zwaliński


Informacje na temat przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych, znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrównie pod adresem: www.bip.dabrowno.pl w zakładce ,,Ochrona Danych Osobowych”

Lokalizacja