• Wydanie nr 01/04/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zgierz, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 10/09/2019 z dnia 10 września 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zgierz, dnia 10 września 2019 r.

STAROSTA ZGIERSKI

WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

GN.683.51.2018.JD

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Zgierskiego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.), w związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej postępowaniem w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Strykowie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0003 Stryków jako działka nr 145/2 o pow. 0,0041 ha,

Starosta Zgierski zawiadamia,

że został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania merytorycznej decyzji oraz o możliwości ewentualnego zapoznania się przez strony ze zgromadzoną dokumentacją oraz pismem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z dnia 6 sierpnia 2019 r. oraz wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta znajdują się w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Długa 49, pokój 306, III piętro. Przeglądu akt można dokonać Pn., Śr., Czw. w godz. 800 – 1600 , Wt. 800-1700, Pt. 800-1500.

Jednocześnie informuję, iż przeglądanie akt jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa informuję o braku możliwości załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie wskazanym w piśmie Starosty Zgierskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 17 lipca 2019 r. i na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 22 października 2019 r.

Niedotrzymanie terminu jest spowodowane koniecznością umożliwienia stronom postępowania zapoznanie się z materiałem dowodowym.

Na podstawie art. 37 § 1 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie zgodnie z art. 37 § 2 zawiera uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia (art. 37 § 3 Kpa).

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Dziubińska, Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, tel. 42 288 83 74.

W odpowiedzi proszę powoływać znak niniejszej sprawy: GN.683.51.2018.JD.


Z up. Starosty


Wojciech Budziarski

CZŁONEK ZARZĄDU




Otrzymują:

  1. Burmistrz Strykowa,

  2. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu i Urzędu Miejskiego w Strykowie,

  3. a/a.

Lokalizacja