• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zgierz, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 07/11/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zgierz, dnia 7 listopada 2019 r.

STAROSTA ZGIERSKI

WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

GN.6821.59.2019.JD

OBWIESZCZENIE

Starosty Zgierskiego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) w związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Zgierz, w obrębie Ustronie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 4 i nr 339/2,

Starosta Zgierski zawiadamia,

że został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania merytorycznej decyzji oraz o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją przez strony, wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Długa 49, pokój 306, III piętro. Przeglądu akt można dokonać Pn., Śr., Czw., w godz. 800 – 1600, Wt. 800-1700, Pt 800-1500.

Jednocześnie informuję, iż przeglądanie akt jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Dziubińska, Biuro Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, tel. 42 288 83 74.

W odpowiedzi proszę powoływać znak niniejszej sprawy: GN.6821.59.2019.JD.


Z up. Starosty

Dorota Kowalczyk

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Otrzymują:

  1. Bartosz Zapart

pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.

  1. Strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu i Urzędu Gminy w Zgierzu

  2. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w/m

w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń

  1. Wójt Gminy Zgierz

w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

  1. a/a

Lokalizacja