• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA EŁKUo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Dobrzańskiego”


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) i uchwały nr XXIV.233.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Dobrzańskiego”,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Dobrzańskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2021 roku do 20 października 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 15.00, pokoje 232 i 233. Informacje udzielane są także telefonicznie i mailowo: tel. 87 7326259, e-mail: a.brylowska@um.elk.pl.

W siedzibie Urzędu Miasta Ełku można też zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, ponadto projekt planu miejscowego do wglądu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” pod linkiem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/310/Miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego__E2_80_93_w_trakcie_realizacji/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 października 2021 roku o godz. 9.00 w małej sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Ełku.

Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 roku.Lokalizacja