• Wydanie nr 25/05/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Legnickie Pole, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 07/11/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

w drodze darowizny

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm./ Zarząd Powiatu Legnickiego ogłasza:

1. Z zasobu nieruchomości Powiatu Legnickiego przeznaczono do zbycia w drodze darowizny - na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu - nieruchomość zabudowaną, położoną w obrębie Legnickie Pole gminy Legnickie Pole, w granicach działki numer 9/61 o powierzchni ewidencyjnej 228 m2.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00095701/2 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. Nieruchomość w granicach działki numer 9/61 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXII/114/201 z dnia 27.04.2005r. oznaczona jest symbolem 21U – istniejący kościół z zespołem klasztornym; ustala się utrzymanie dotychczasowego użytkowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem A/2201/58 decyzja z dnia 29.03.1949r.

3. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Legnickie Pole pomiędzy ulicami Benedyktynów i Klasztorną. Stanowi funkcjonalnie wydzieloną część pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego.

4. Cena nieruchomości: 169 523 w tym:

- wartość gruntu 9 697 zł,

- wartość budynku 159 826 zł.

5.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie do dnia 20 grudnia 2019r.

6.Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy przez okres 21 dni tj. od 07.11.2019r. do 28.11.2019r. oraz publikacji na stronie internetowej www.powiat-legnicki.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej tut. urzędu w kategorii „Tablica informacyjna” pod adresem www.bip.sp-legnica.dolnyslask.pl, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.

Lokalizacja