• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 16/10/2020 z dnia 16 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

IN.6810.2.52.2020.JŁ

Dobre Miasto, 14.10.2020r.

Wykaz

Nieruchomości z zasobu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 ze zm.)

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony niżej wymienioną nieruchomość gruntową z której wydzielono parcele, stanowiącą mienie komunalne położoną na terenie miasta Dobre Miasto –
z przeznaczeniem na cele: składowe i magazynowe.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” miesięczna minimalna stawa czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu na terenie miasta Dobre Miasto, przeznaczonego na cele: składowe i magazynowe wynosi 0,50 zł.

Do czynszu dzierżawnego dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 z późn.zm.).

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Położenie

nieruchomości

obręb

Nr działki

Nr KW

Opis

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku miesięcznym w zł

Okres dzierżawy

Dobre Miasto

Obręb nr 5

ul. Wojska Polskiego

zaplecze budynku mieszkalnego nr 37-39

Działka nr 83/20 o pow. 0,1535 ha z której wydzielono parcelę
o pow. 12,00 m
2

KW Nr OL1O/00039141/5

Opis użytku wydzielonej parceli według ewidencji gruntów- Bi.


Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 83/20 z której wydzielono parcelę o pow. 12,00 m2 z przeznaczeniem na cele składowe i magazynowe.

Na ww. teren brak jest opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6,00 zł (słownie: sześć złotych 00/100), plus podatek od towarów i usług w wys. 23%

Dzierżawa na czas nieoznaczony


Z tytułu dzierżawy gruntu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatek od nieruchomości).

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej itp., Dzierżawca winien natychmiast udostępnić dzierżawiony teren bez prawa odszkodowania, w celu usunięcia ewentualnych awarii ww. sieci.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia 15.10.2020r. do dnia 05.11.2020r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście: http://bip.dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl, ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl.

Po upływie wymienionego terminu na ww. parcele wykazane w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informację o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w IN – Referat Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89616-19-24.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski

Lokalizacja