• Wydanie nr 25/05/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Stryków, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 07/11/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zgierz, dnia 22 października 2019 r.

STAROSTA ZGIERSKI

WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

GN.683.51.2018.JD

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f, 5, art. 18 ust. 1, 1e, 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), art. 129 ust. 5, art. 130 ust. 1 i 2, art. 132 ust. 1a, 2 i 3, art. 133 pkt 2 i art. 134 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

orzekam:

  1. ustalić odszkodowanie, za prawo użytkowania wieczystego ustanowione na nieruchomości położonej w Strykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-3 jako działka nr 145/2 o pow. 0,0041 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1G/0010612/4, przejętej na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Zgierskiego Nr 2/2018 z dnia 15 marca 2018 r. znak AB.6740.1492.2017.MD orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza Strykowa, z siedzibą w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 polegającej na budowie drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie, w wysokości 2 578,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) w tym:

  • wartość prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w wysokości 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100),

  • wartość ogrodzenia w wysokości 643,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote 00/100),

  • wartość nasadzeń w wysokości 885,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

  1. zobowiązać Burmistrza Strykowa do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Zgierzu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie odszkodowania ustalonego w pkt 1 do depozytu sądowego na okres 10 lat, w terminie 14 dni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, a następnie przekazania niniejszego odszkodowania do depozytu sądowego, z uwagi na nieuregulowany stan prawny przedmiotowej nieruchomości.

Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

Odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

UZASADNIENIE

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) Starosta Zgierski wydał w dniu 15 marca 2018 r. decyzję nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. Budowa drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie.

Przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Załącznikiem do decyzji jest mapa do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości (działki numer 145 o pow. 0,0710 ha na działki nr 145/1 o pow. 0,0669 ha, nr 145/2 o pow. 0,0041 ha), poświadczona w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zgierzu, iż została opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem P.1020.2017.4459.

Zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego nr 2/2018 z dnia 15 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działka nr 145/2 znalazła się w liniach rozgraniczających teren inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie.

Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna z dniem 16 maja 2018 r.

W dniu 31 października 2018 r. Starosta Zgierski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za część nieruchomości położonej w Gminie Stryków, w obrębie S-3, zajętej pod budowę drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 145/2 o pow. 0,0041 ha.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne stają się z mocy prawa własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotycząca tej nieruchomości stała się ostateczna.

Z dniem 16 maja 2018 r. przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Gminy Stryków.

Zgodnie z art. 12 ust. 4f przedmiotowej ustawy, odszkodowanie za nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W oparciu o art. 12 ust. 4a, odszkodowanie ustalone jest przez organ, , który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), z zastrzeżeniem art. 18 w/cyt. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.).

Odszkodowanie ustala się zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, według jej stanu na dzień wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Wysokość odszkodowania ustala się po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W dniu 15 marca 2018 r. tj. na datę wydania opisanej wyżej decyzji Starosty Zgierskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla nieruchomości położonej w Strykowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-3, jako działka nr 145/2 o pow. 0,0041 ha, prowadzona była w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1G/00010612/4, w której jako właściciel figurowała Gmina Miasto Stryków, a jako użytkownicy wieczyści Kazimiera Sujczyńska i Zbigniew Sujczyński.

Na dzień 16 maja 2018 r. tj. na dzień kiedy w/w decyzja Starosty Zgierskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna przedmiotowa nieruchomość miała nieuregulowany stan prawny.

Na podstawie informacji z rejestru mieszkańców nadesłanych pismem znak SO.5343.2.179.2018.MK przez Urząd Miejski w Strykowie z dnia 23 listopada 2018 r., wynika, że Kazimiera Sujczyńska, zmarła w dniu 14 marca 2016 r. Natomiast z pisma z dnia z dnia 23 listopada 2018 r. znak SO.5343.2.180.2018.MK nadesłanego przez Urząd Miejski w Strykowie, wynika iż Zbigniew Sujczyński, zmarł w dniu 8 sierpnia 2012 r.

Z treści pisma Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydział Cywilny z dnia 24 stycznia 2019 r., wynika, iż w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nie zostało zarejestrowane żadne postępowanie po Zbigniewie Sujczyńskim, ani po Kazimierze Sujczyńskiej. Z uwagi na fakt, iż tutejszy organ nie mógł ustalić kręgu osób będących następcami prawnymi użytkowników wieczystych, na dzień 16 maja 2018 r. tj. na dzień kiedy w/w decyzja Starosty Zgierskiego nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna tutejszy organ uznał, iż przedmiotowa nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny.

Organ przeprowadził postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i ostatecznie ustalił, iż jako dowód w sprawie przyjęta zostanie opinia rzeczoznawcy majątkowego Pani Doroty Marandy (nr uprawnień 6497), sporządzona w formie operatu szacunkowego z dnia 17 grudnia 2018 r.

Podstawę formalną opracowania operatu szacunkowego stanowi postanowienie Starosty Zgierskiego z dnia 22 listopada 2018 r. o powołaniu biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

W operacie szacunkowym z dnia 17 grudnia 2018 r. rzeczoznawca majątkowy Dorota Maranda określiła wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Strykowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie S-3 jako działka nr 145/2 o pow. 0,0041 ha w wysokości 1 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych 00/100), wartość ogrodzenia w wysokości 643,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści trzy złote 00/100), natomiast wartość nasadzeń w wysokości 885,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

Celem wyceny było określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Stryków, w celu określenia wartości stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania.

W/w operat szacunkowy odpowiada dyspozycjom wynikającym z powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, § 36 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.) oraz „Standardom Zawodowym Rzeczoznawców Majątkowych” Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Powyższy operat szacunkowy nie budzi wątpliwości organu w zakresie prawidłowości jego sporządzenia, jak również podanych w nim wartości.

Zgodnie z § 36 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania, przejętych z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych określa się, przyjmując stan nieruchomości z dnia wydania decyzji, ceny nieruchomości z dnia ustalenia odszkodowania, a przeznaczenie nieruchomości zgodnie z art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami bez uwzględnienia ustaleń decyzji. Nie uwzględnia się nakładów poniesionych na nieruchomości po dniu wydania decyzji.

Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego, w w/w operacie szacunkowym z dnia 17 grudnia 2018 r. została określona w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami. Wycenę ogrodzenia oparto na podejściu kosztowym, metodzie kosztów odtworzenia, technice elementów scalonych. Dane od obliczeń dla nasadzeń przyjęto na podstawie pozycji „Określenie wartości plantacji kultur wieloletnich” Krzysztof Zmarlicki, PFSRM, Warszawa 2011 r. oraz na podstawie badania cen rynkowych w przedsiębiorstwach ogrodniczych. Metodyka oraz dane do obliczeń dla drzewa ozdobnego przyjęto na podstawie pozycji „Metodyka wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich” dr hab. H. Szczepanowskiej oraz badania cen rynkowych w przedsiębiorstwach ogrodniczych.

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

Rzeczoznawca majątkowy Dorota Maranda w powyższym operacie szacunkowym wskazała, że na potrzeby sporządzenia wyceny nieruchomości dokonała badania rynku lokalnego obejmującego teren gminy Stryków. Po dokonaniu stwierdzenia, iż na badanym rynku lokalnym nie znaleziono transakcji nieruchomościami drogowymi, rozszerzyła rynek o teren powiatu zgierskiego. W badanym okresie poprzedzających wycenę, na obszarze objętych analizą rzeczoznawca majątkowy odnotowała 7 transakcji nieruchomości gruntowych nabywanych pod drogi.

Dokonując oceny wartości dowodowej, Starosta Zgierski wystąpił do rzeczoznawcy majątkowego Doroty Marandy o wyjaśnienie zasadności przyjęcia jako nieruchomości podobnej do przedmiotów wyceny, nieruchomości o znacząco większej powierzchni wynoszącej 3430 m2 oraz zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdującej się na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną. W piśmie z dnia 12 marca 2019 r. rzeczoznawca majątkowy Dorota Maranda poinformowała, iż powierzchnia nieruchomości przy nabywaniu pod drogi nie ma istotnego znaczenia. Z analizy rynku wynika, że ceny za działki drogowe o dużych i małych powierzchniach kształtują się na podobnym poziomie. Nabywanie nieruchomości są najczęściej wydzielane z większej całości i mają powierzchnię niezbędną dla zrealizowania celu publicznego. Dalej rzeczoznawca majątkowy wyjaśnia, iż jeśli chodzi o kwestię możliwości przyjęcia do porównań nieruchomość mimo, że położona w sąsiedztwie działek przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjną, cena transakcyjna tej nieruchomości została skorygowana o cechę „cenność gruntu” i w ten sposób przyrównana do cen transakcyjnych nieruchomościami drogowymi znajdującymi się w sąsiedztwie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Przyjmując powyższe wyjaśnienia w ocenie organu w/w operat szacunkowy z dnia 17 grudnia 2018 r. wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego Dorotę Marandę spełnia zarówno wymogi formalne takiego dokumentu jak również opiera się na prawidłowych danych dotyczących szacowanej nieruchomości.

W ocenie Starosty Zgierskiego przedmiotowy operat szacunkowy odpowiada wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.) tym samym istnieje podstawa do uznania, iż określona w nim kwota jest wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a więc jest najbardziej prawdopodobną ceną możliwą do uzyskania na rynku, ustaloną z uwzględnieniem cen transakcyjnych.

Wartość określona w operacie szacunkowym, jako odpowiadająca wymogom art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, została przyjęta za podstawę ustalenia odszkodowania.

Ze względu, iż w toku postępowania ustalono, że dla działki nr 145/2 w dziale IV księgi wieczystej LD1G/00010612/4 ujawniona była hipoteka umowna zwykła na kwotę 12,00 zł na podstawie udzielonej pożyczki na budowę domu jednorodzinnego znajdującego się na niniejszej nieruchomości na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności IV Oddział w Łodzi, w zawiadomieniu Starosty Zgierskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna IV Oddział w Łodzi została wskazana jako strona przedmiotowego postępowania. W odpowiedzi na pisma Starosty Zgierskiego z dnia 24 maja 2019 r. i 17 lipca 2019 r., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w piśmie z dnia 12 sierpnia 2019 r. poinformowała, iż nie rejestruje w swoich księgach zadłużenia, którego spłata zabezpieczona była hipoteką wpisaną w dziale IV księgi wieczystej LD1G/00010612/4 w kwocie 12,00 zł, a wszelkie roszczenia wierzyciela wygasły wraz z całkowitą spłatą zadłużenia. Według art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1916) wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki. Należy wskazać, iż postępowanie dowodowe przed tutejszym organem ponad wszelką wątpliwość wykazało, że hipoteka, objęta wpisem w dziale IV księgi wieczystej LD1G/00010612/4 nie dotyczy przedmiotowego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) ustawodawca dał organowi wydającemu decyzję o ustaleniu odszkodowania możliwość ewentualnego powiększenia wartości tego odszkodowania, określonego w operacie szacunkowym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e w/w ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Pismem z dnia 19 listopada 2018 r. znak: IZP.7013.27.12.2016.GP Urząd Miejski w Strykowie poinformował Starostę Zgierskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, że od dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie wpłynęło oświadczenie o wydaniu nieruchomości pod planowaną budowę drogi, zgodnie z decyzją Starosty Zgierskiego nr 2/2018 znak: AB.6740.1492.2017.MD z dnia 15 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej do terenów budowlanych i ul. Polnej w Strykowie.

Z powyższego tutejszy organ wywodzi, iż w przewidzianym ustawowo terminie nieruchomość nie została wydana zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przez użytkowników wieczystych przedmiotowej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe, wobec faktu, iż nie zaistniały przesłanki do zastosowania opisanego powyżej art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania nie została powiększona o kwotę równa 5%.

Przed wydaniem niniejszej decyzji stosownie do art. 10 Kpa, umożliwiono stronom niniejszego postępowania zapoznanie się z materiałem dowodowym, wyznaczając w tym celu termin wraz z pouczeniem, iż po upływie wyznaczonego terminu wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.

W wyznaczonym przez organ terminie strony postępowania nie wniosły uwag i zastrzeżeń do zabranego materiału dowodowego oraz do operatu szacunkowego z dnia 17 grudnia 2018 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Dorotę Marandę oraz nie podważyły tego dowodu w sposób przewidziany w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Z dokumentów zgromadzonych w sprawie (informacja od Burmistrza Strykowa, Sądu Rejonowego w Zgierzu I Wydziału Cywilnego oraz z Rejestru Spadkowego PL) wynika, iż Kazimiera Sujczyńska i Zbigniew Sujczyński, użytkownicy wieczyści przedmiotowej działki nie żyją oraz, że przed właściwym sądem nie toczyły się postępowania o stwierdzenie nabycia spadków po nich. Do dnia wydania niniejszej decyzji żaden podmiot nie przedłożył stosownych dokumentów potwierdzających prawo do nabycia spadku po byłych użytkownikach wieczystych, zatem z uwagi na brak podmiotu uprawnionego do otrzymania ustalonego przez tutejszy organ odszkodowania, stosownie do art. 133 ust. 2 organ orzekł o przekazaniu odszkodowania, zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami, do depozytu sądowego.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych do wypłaty odszkodowania zobowiązano Burmistrza Strykowa.

Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 118a ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, co oznacza, że została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu, a także ogłoszona przez Burmistrza Strykowa w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Zgierskiego (adres: 95-100 Zgierz, ul. Długa 49) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Z up. Starosty

Dorota Kowalczyk

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

  1. Burmistrz Strykowa

  2. Burmistrz Strykowa – w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo

przyjęty w danej miejscowości

  1. a/a

Lokalizacja