• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

Magdaleny Wydro, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału 1/3 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 145 położony w Krakowie przy ul. Meissnera 6, dla którego to lokalu w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KR1P/00386682/8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 549/193943 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 467/20/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 3 września 2021 r. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 118.666,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 10.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 9 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 1230 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną.

W lokalu aktualnie mieszkają i są zameldowani siostra upadłej wraz z małoletnim dzieckiem oraz ojciec upadłej.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Lokalizacja