• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

Marcina Szczurowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 169/21/S

zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości, wierzytelności przysługującej upadłemu, w kwocie należności głównej wynoszącej 22.713,90 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzynaście złotych 90/100). Wierzytelność wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 marca 2019 r.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 169/21/S na podstawie
art. 331 ust. 1 w związku z art. 206 ust. 3 i 4 Prawa upadłościowego.

Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 9 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 1030
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy
ul. J. Supniewskiego 11.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy
ul. J. Supniewskiego 11,
a także pocztą elektroniczną. Zapytania dotyczące dłużnika
i wierzytelności proszę kierować na adres e-mail:
biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Lokalizacja