• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Oświęcim, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

Prozach S.A. w upadłości w Oświęcimiu

zaprasza do składania pisemnych ofert

w konkursie na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności przysługującej upadłej Spółce od Hydrobudowa Gdańsk S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Gdańsku Numer KRS: 0000040301, w kwocie należności głównej wynoszącej 2.627,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem złotych 01/100).

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 118/17/S na podstawie
art. 331 ust. 2 w związku z art. 206 ust. 3 i 4 Prawa upadłościowego.

Cena wywoławcza wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 9 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 930
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy
ul. J. Supniewskiego 11.

Szczegółowe informacje o wierzytelności oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert
i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej
www.krpu.pl.

Można je również uzyskać w godzinach 900 - 1500 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy
ul. J. Supniewskiego 11,
a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować
na adres e-mail:
biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu
lub licytacji bez podania przyczyny.

Lokalizacja