• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dobre Miasto, 15.10.2020r.

IN.6810.2.8.2020.JŁ

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.1, art.37 ust.1 i 4, art. 38, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.)

ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcelę, stanowiącą własność Gminy Dobre Miasto z przeznaczeniem na cele upraw warzyw i roślin jednorocznych.

(Termin przeprowadzenia przetargów: I zakończonego wynikiem negatywnym – dnia 14 lipca 2020r., II przetargu zakończonego wynikiem negatywnym – dnia 25 września 2020r.)

Nieruchomość gruntowa przeznaczona została do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony na podstawie wykazu nieruchomości nr IN.6810.2.8.2020.JŁ z dnia 25.02.2020r.

Parcela nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

według księgi wieczystej

oraz katastru

nieruchomości


Cena wywoławcza netto czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym w złotych

Wadium w złotych

Postąpienie

w złotych nie mniej niż


1.

Dobre Miasto

Obręb nr 4

ul. Górna
zaplecze budynku mieszkalnego nr 20

Działka nr 102/10

o pow. 3,1470 ha z której wydzielono parcelę o pow. 1268,00 m2

KW Nr OL1O/00039121/9

Opis użytku według ewidencji gruntów- B-14,40 m2, RIVb-1253,60 m2


152,16 zł za pow. 1268,00 m2


Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zwolnień od podatków od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) dzierżawa gruntu przeznaczonego na cele rolnicze zwolniona jest z podatku od towarów i usług.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: ”ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto”, minimalna stawka czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto przeznaczonego na cele : upraw warzyw i roślin jednorocznych o pow. powyżej 1000 m2 do 5000 m2 wynosi: 0,12 zł.

30,00 zł

(słownie: trzydzieści złotych 00/100)
2,00 zł

(dwa złote
00/100 )

Teren objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto – uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017r. publikacja w Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 22 maja 2017r. poz.2422 –

oznaczony symbolem:

MW.06- Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.,

US.01 - Tereny sportu i rekreacji.

P R Z E T A R G odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14 – sala narad: o godz. 1400,

Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Dobrego Miasta Zarządzeniem Nr GN.0050.150.2018.MZG z dnia 13 lipca 2018r. zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Dobrego Miasta.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu, na konto Gmina DOBRE MIASTO WBS Oddział w Dobrym Mieście Nr 60 8857 1041 3001 0000 2163 0005 w terminie do dnia
10 listopada 2020 roku włącznie
.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo notarialne,

-w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

Informacja o wyniku przetargu, zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu http://bip.dobremiasto.com.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, na okres 7 dni.

Ustala się termin zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu. W uzasadnionych przypadkach, termin zawarcia umowy dzierżawy może ulec przedłużeniu.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dobrego Miasta.

Z tytułu dzierżawy gruntu dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat publicznoprawnych (podatku od nieruchomości).

Strony mogą rozwiązać umowę dzierżawy na piśmie z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień 30 września lub 31 marca.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Informacje o przedmiocie wydzierżawienia i warunkach przetargu uzyskać można w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście, pokój nr 6 - telefon 89 61-61-924 .

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski

Załącznik do ogłoszenia o przetargu

Nr IN.6810.2.8.2020.JŁ z dnia 15.10.2020r.

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady przetargu organizowanego w dniu
17 listopada 2020 roku na wydzierżawienie
parceli o pow. 1268,00 m2 z przeznaczeniem pod uprawę warzyw i roślin jednorocznych, wydzielonej z działki oznaczonej numerem 102/10 położonej w obrębie nr 4 przy ul. Górnej zaplecze budynku mieszkalnego nr 20, miasta Dobre Miasto.

Ogłoszenie o przetargu znak: IN.6810.2.8.2020.JŁ z dnia 15.10.2020r. podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14 oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej adres: http://bip.dobremiasto.com.pl/ w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl, a także podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl.

§1.

  1. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

  2. Przetarg jest trzecim przetargiem ustnym nieograniczonym.

  3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

  4. Wysokość wniesienia wadium ustala się na kwotę 30,00 zł .

  5. Wysokość minimalnego postąpienia ustala się na kwotę dla parceli - 2,00 zł.

  6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej netto rocznej stawki bazowej czynszu dzierżawnego.

§2.

  1. Otwarcia przetargu dokonuje Przewodniczący Komisji Przetargowej, przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz liczbę osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska (nazwy).

  2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ceny, nie ma dalszych postąpień.

3. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie

ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię, nazwisko osoby albo nazwę

firmę, która przetarg wygrała.

4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

§3.

Po zamknięciu licytacji przewodniczący komisji przetargowej sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół z przetargu, które podpisują komisja przetargowa i uczestnik przetargu, który zaoferował najwyższą stawkę czynszu.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski

Lokalizacja