• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

W Y K A Z


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.),

Burmistrz Susza

podaje do publicznej wiadomości wykaz części działek gruntu stanowiących własność Gminy Susz,

położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, które złożyły wniosek.


L.p.

Położenie

działki

Nr obrębu

Część działki nr

Pow.

w m2

Przeznaczenie

gruntu

Oznaczenie działki

wg ewidencji gruntów

Roczna stawka

czynszu dzierżawnego (netto)

Nr księgi wieczystej

Sądu Rejonowego

w Iławie

1.

Susz,

ul. Iławska

3

115

196

Przydomowy ogródek

RIVa

0,10 zł/1m2 gruntu rocznie

EL1I/00035320/0

2.

Susz,

ul. Iławska

3

115

350

Przydomowy ogródek

RIVa

0,10 zł/1m2 gruntu rocznie

EL1I/00035320/0


  1. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.), do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu stawka podatku wynosi 23%.

  2. Powyższe nieruchomości zostały przeznaczone do wydzierżawienia na okres 3-ch lat w drodze bezprzetargowej, na rzecz osób, które złożyły wniosek.

  3. W/w grunt stanowi własność Gminy Susz.

  4. Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawny.

  5. Czynsz dzierżawny roczny będzie płatny w dwóch ratach: I rata do dnia 30 maja każdego roku, II rata do dnia 15 października każdego roku. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłacenia podatku od nieruchomości.

  6. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

  7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 (II piętro), tel. 55 278 60 15 wew. 33.


Lokalizacja