• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Śrem, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 15/09/2021 z dnia 15 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Urząd Miejski w Śremie, Pl.20 Października 1, 63-100 Śrem

tel. 61 28 35 225;urzad@srem.pl

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

B U R M I S T R Z Ś R E M U

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie

położenie

obręb/arkusz

udział lokalu

cena lokalu

nr KW

nr działki

pow. działki
w m
2

pow. lokalu w m2

Śrem,
ul. Grunwaldzka 8/16

0007 Śrem/ 23

50/1000

187 833,00 zł

PO1M/00030258/3

1745/18

882

58,24

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Sposób zagospodarowania nieruchomości jest zgodny z charakterem użytkowania.

Nabywca nieruchomości ma obowiązek zapłaty ceny nabycia lokalu najpóźniej do dnia podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena lokalu, stanowi wartość rynkową nieruchomości lokalowej wraz
z pomieszczeniem przynależnym (jeśli takie jest wliczone do udziału) oraz udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku.

Od podanej ceny, najemcy przysługuje bonifikata wynikająca z warunków określonych przez Radę Miejską w Śremie w stosownej uchwale.

Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1
pkt 10 ust. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Zgodnie z art. 35 ust.2 pkt.12 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 tejże ustawy, zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży wymienionej w wykazie nieruchomości udzielają pracownicy Zespołu Obsługi Inwestorów
tel. 61 28 47 134, w godzinach pracy Urzędu.

W ykaz wywieszono dnia ….. września 2021 r.

Wykaz zdjęto dnia ….. …………….. 2021 r.

Lokalizacja