• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nasiedle, Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 19/11/2020 z dnia 19 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 172.A.2020

Burmistrza Kietrza z dn. 19.11.2020r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

powierzchnia nieruchomości :

Działka nr 640/3 powierzchni 0,0716 ha; wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze

wieczystej OP1G/00021163/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nasiedlu, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, mieszkaniowych i rolniczych. Działka ma niekorzystny kształt, jest długa i wąska, nie spełnia warunków do realizacji obiektów budowlanych lub odrębnego zagospodarowania. Działka ma niepełne uzbrojenie.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., Działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach obiektów produkcyjnych, składów magazynów i usług projektowane na rysunku planu oznaczonych symbolem Pp oraz na terenach obsługi produkcji gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych na rysunku planu oznaczonych symbolem RU .

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 200,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn.zm./

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 02.01.2021 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomosci@kietrz.pl

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.

Lokalizacja