• Wydanie nr 27/09/2021 z dnia 27 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 14/09/2021 z dnia 14 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Gniewino, dnia 2021-09-14

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

  • garaż nr 15 o pow. użytkowej 16,32 m2 zlokalizowany w budynku mieszczącym 17 boksów garażowych w zabudowie szeregowej przy ul. Nowej w miejscowości Gniewino – wraz z udziałem 64/10.000 części w nieruchomości wspólnej oraz udziałem 64/10.000 części działki nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino obszaru 8000 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00031158/5.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr VIII/69/2019 z dnia 26-06-2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 3678 – działka nr 385/1 w obrębie geodezyjnym Gniewino, gm. Gniewino, oznaczona na rysunku planu symbolem 62.MW,MN,U – znajduje się na obszarze określonym jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, bez ustalania proporcji pomiędzy funkcjami.

Wartość przedmiotowej nieruchomości – 14.700,00 zł (zwolnione od podatku od towarów i usług VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości zawierające oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, od dnia 14-09-2021 r. do dnia 04-10-2021 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do zbycia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja