• Wydanie nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Rokitki, Chojnów (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 09/10/2019 z dnia 09 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.105.2019

Wójta Gminy Chojnów

z dnia 09 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą numer LE1Z/00039781/7.

 1. Obręb: Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

 1. Numer działki: 1194/107 o pow. 0,0191 ha (Bi).

 1. Opis nieruchomości: niezabudowana działka o kształcie regularnym (trójkąt), położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, na terenie lekko pochyłym. Dostęp komunikacyjny z drogi numer 628/3, będącej własnością Gminy Chojnów. Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVI/288/2002 z dnia 30 września 2002 r., przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem OW – teren ośrodka wypoczynkowego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Cena nieruchomości: cena gruntu – 13.085,00 złotych (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć 00/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce 23%.

 1. Tryb sprzedaży: w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 21 listopada 2019 r.

Lokalizacja