• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Rokitki, Chojnów (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 09/10/2019 z dnia 09 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.105.2019

Wójta Gminy Chojnów

z dnia 09 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą numer LE1Z/00039781/7.

 1. Obręb: Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

 1. Numer działki: 1194/200 o pow. 0,0265 ha (Bi).

 1. Opis nieruchomości: działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, w przeważającej części na terenie płaskim, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym o konstrukcji drewnianej z tarasem o pow. 47,85 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Dostęp komunikacyjny bezpośrednio drogą gminną numer 1194/27 stanowiącą własność Gminy Chojnów. Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVI/288/2002 z dnia 30 września 2002 r., przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem OW – teren ośrodka wypoczynkowego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Cena nieruchomości: cena gruntu – 16.600,00 złotych (szesnaście tysięcy sześćset 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 77.600,00 złotych (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 77.600,00 złotych (siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Tryb sprzedaży: w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 21 listopada 2019 r.

Lokalizacja