• Wydanie nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: komunikaty
 • Lokalizacja: Rokitki, Chojnów (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 09/10/2019 z dnia 09 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 0050.105.2019

Wójta Gminy Chojnów

z dnia 09 października 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą numer LE1Z/00039781/7

 1. Obręb: Rokitki, gmina Chojnów, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.

 1. Numer działki: 1194/249 o pow. 0,0256 ha (Bi).

 1. Opis nieruchomości: działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego, w znacznym stopniu na skarpie, zabudowana nakładami budynkiem letniskowym kontenerowym z blachy o pow. 33,15 m2, z tarasem drewnianym o pow. 10,30 m2, będącym własnością dzierżawcy przedmiotowej nieruchomości. Dostęp komunikacyjny bezpośrednio drogą gminną numer 1194/27 będącą własnością Gminy Chojnów. Działka numer 1194/249 zostanie zbyta z udziałem wynoszącym 1/3 części w niezabudowanej działce numer 1194/250 (schody). Działka gruntu obciążona jest umową dzierżawy. W przypadku wystąpienia innych nieujawnionych sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową inwestor zobowiązany jest dokonać przełożenia sieci w ramach kosztów własnych inwestycji, za zgodą właściciela sieci na warunkach z nim uzgodnionych.

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Rokitki oraz części obrębu Zamienice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Chojnów Nr LVI/288/2002 z dnia 30 września 2002 r., przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem OW – teren ośrodka wypoczynkowego.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Cena nieruchomości: cena gruntu – 15.500,00 złotych (piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych), wartość budynku letniskowego – 42.000,00 złotych (czterdzieści dwa tysiące 00/100 złotych). Sprzedawana nieruchomość jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.). W przypadku wygrania przetargu przez innego oferenta niż obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości, nabywca działki niebędący właścicielem nakładów zobowiązany będzie wpłacić wartość nakładów (budynku letniskowego) tj. 42.000,00 złotych (czterdzieści dwa tysiące 00/100 złotych) na konto numer 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030 Bank Spółdzielczy Chojnów, ul. Rynek 18/19, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

 1. Tryb sprzedaży: w trybie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 21 listopada 2019 r.

Lokalizacja