• Wydanie nr 21/03/2023 z dnia 21 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Osiek Łużycki, Zgorzelec (Gmina), Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z TERENU GMINY ZGORZELEC


Położenie

nieruchomości


Oznaczenie

nieruchomości

wg KW

i katastru nieruchomości


Pow.

nieruch.

w ha


Opis

nieruchomości


Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania
Termin

zagosp.

nieruch.


Cena

nieruchomości


Wysokość

opłat z tytułu

użytkowania

najmu,

dzierżawy


Terminy

wnoszenia

opłat


Zasady

aktualizacji

opłat


Informacje
o przeznaczeniu do

sprzedaży,

oddania
w

użytkowanie

wieczyste,

najem, dzierżawę

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

w nabyciu

nieruchomości

na podstawie

art.34 ust.1 pkt

1 i 2 ustawy

o gospodarce

nieruchomościami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Osiek Łużyckidz. nr 279/2

dz. nr 485

dz. nr 504

dz. nr 517

dz. nr 564/4

KW JG1Z/00015278/8


0,08

0,11

0,25

0,30

0,10


Kompleks nieruchomości

gruntowych niezabudowanych, nieuzbrojonych


Zgodnie z uchwałą nr 168/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2016 r. (Dz.U. Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 października 2016 r. poz. 4669) z późn. zm.:

Działka nr 279/2 oznaczona jest symbolem:

12-R - Teren rolniczy

Działka nr 485, oznaczona jest symbolem:

12-R - Teren rolniczy

Działka nr 504, oznaczona jest symbolem:

10-R - Teren rolniczy

20-ZL - Teren lasów

Dodatkowe informacje:

OW - Granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW"

Granica obszaru Natura 2000 "Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej"

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)

Obszar zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%)

Działka nr 517, oznaczona jest symbolem:

10-R - Teren rolniczy

19-ZL - Teren lasów

Dodatkowe informacje:

OW - Granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW"

Granica obszaru Natura 2000 "Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej"

Obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)

W pobliżu działki zewidencjonowane stanowiska archeologiczne

Działka nr 517 nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 9%.

Działka nr 564/4 nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


-


30.450,00 zł-


-


-


sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym6 tygodniTermin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości upływa w dniu 28.04.2023 r.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, to jest od dnia 17.03.2023 r. do dnia 07.04.2023 r. włącznie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, na stronie internetowej oraz w BIP-ie.

Informacje o wywieszeniu wykazu zamieszczona została również w prasie lokalnej https://otoprzetargi.pl.

Wójt Gminy Zgorzelec

/-/

Piotr Machaj

Sprawę prowadzi:

Inspektor Anna Traczyk

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

pok. 5, tel. 75 77 214 31

Lokalizacja