• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Perlino, Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Gniewino, dnia 2021-12-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – niżej wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Gniewino:

  • część działki nr 117 o pow. do 10,0 m2 położonej w obrębie Perlino, objętej księgą wieczystą Nr GD1W/00030946/9 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Działka nr 117 w obrębie geodezyjnym Perlino położona jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny drogi wewnętrznej, użytkowana jest jako droga wewnętrzna – ul. Potokowa w Perlinie.

Czynsz dzierżawny: 40,00 zł netto za 1m2 gruntu rocznie, nie mniej niż 25,00 zł.

Cel dzierżawy – umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej – przyłącza energetycznego do dzoiałki nr 119/6 w Perlinie.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 06-12-2021 r. do dnia 26-12-2021 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino przy ul. Pomorskiej 8, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja