• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Gniewino, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 07/12/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

    Gniewino, dnia 2021-12-06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wójt Gminy Gniewino przeznacza do wynajęcia na czas nieoznaczony niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Gniewino:

  1. lokal użytkowy nr 1 o powierzchni 766,08 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 80,73 m2

  2. lokal użytkowy nr 4 o powierzchni 625,45 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 45,65 m2

- w obiekcie Przychodni Lekarskiej – budynku nr 40 przy ul. Pomorskiej w Gniewinie.

Obiekt przychodni lekarskiej zlokalizowany jest na działkach stanowiących własność Gminy Gniewino: 387/8 obszaru 5.024 m2 i 428/3 obszaru 2.902 m2 – objętych księgą wieczystą GD1W/00051062/1 Sądu Rejonowego w Wejherowie. Działki w udziale 108/1000 stanowią przedmiot użytkowania wieczystego właściciela wyodrębnionego w budynku lokalu mieszkalnego nr 3.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Gniewino Nr VIII/69/2019 z dnia 26-06-2019 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z 2019 r., poz. 3678 – działki nr 387/8 i 428/3 stanowią tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysynku planu symbolem 79.U.

Stawka czynszu najmu: 3,80 zł netto miesięcznie za 1 m2.

Przeznaczenie: prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych dla ludności.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Gniewino.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 06-12-2021 r. do dnia 26-12-2021 r.

Informacja dotycząca przeznaczenia do wynajęcia przedmiotowej nieruchomości zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, umieszczenie jej w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, stronie internetowej www.gniewino.pl, a także w prasie poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja