• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kobyłka, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A M I A S T A K O B Y Ł K A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka podaje
do publicznej wiadomości

W Y K A Z

  • nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Część nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kobyłce w rejonie ulicy Jerzego Turka, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 22/3, 22/4 i 22/5 z obrębu 28,
o powierzchniach wynoszących odpowiednio 0,0244 ha, 0,0219 ha oraz 0,0059 ha,
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00063107/1.

Łączna powierzchnia zbywanych działek wynosi 0,0522 ha. Przedmiotowe działki zgodnie z Uchwałą Nr LI/443/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2022 r. zostały przeznaczone do zamiany.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/3 i 22/4 położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(oznaczenie na rysunku planu symbolem MN) zaś działka nr 22/5 znajduje się częściowo w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie na rysunku planu symbolem MN) częściowo zaś w terenie drogi publicznej – ulicy lokalnej (oznaczenie
na rysunku planu symbolem 8KL). Dla terenu tego opracowywany jest nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym nieruchomość przewidziana jest
pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową.

Cena działki nr 22/3 z obrębu 28 wynosi 126334,99 zł brutto.

Cena działki nr 22/4 z obrębu 28 wynosi 113390,83 zł brutto.

Cena działki nr 22/5 z obrębu 28 wynosi 30548,23 zł brutto.

Łączna cena opisanej części nieruchomości KW WA1W/00063107/8 wynosi 270.274,05 zł.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości oraz poprzedni właściciele (pozbawieni praw do nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r.) lub ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni od daty wywieszenia wykazu i zaoferują cenę nieruchomości ustaloną w sposób określony w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, II piętro pokój nr 36, telefonicznie pod nr 22 760-70-96, 22 760-70-97, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl. Ogłoszenie zamieszczono na stronie www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia
o sprzedaży, dzierżawach i użyczaniu nieruchomości
i w BIP w zakładce Nieruchomości – Sprzedaż.

Kobyłka, dnia 4.08.2022 r.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Lokalizacja