• Wydanie nr 21/03/2023 z dnia 21 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Susz, dnia 17.03.2023 r.

NiR.III.6840.3.2023

Burmistrz Susza

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344), podaje do publicznej wiadomości

w y k a z

niezabudowanej działki gruntu, położonej w miejscowości REDAKI gm. Susz, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Położenie działki gruntu

Nr działki gruntu

Powierzchnia

w m2

Cena wywoławcza

/netto/

Oznaczenie

wg ewidencji gruntów

Redaki gm. Susz

102/22

973

29.370,00 zł

Obręb 30 – Redaki

B – 0,0973 ha

KW EL1I/00035864/5

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 % zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

1. Teren obejmujący działkę nr 102/22 o pow. 0,0973 ha, położony w obrębie Redaki gm. Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu Uchwałą Nr XXI/165/2012 z dnia 25 października 2012 r. określony został jako strefa I – strefa zurbanizowana – tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej oraz chronione zespoły zieleni parkowej i cmentarnej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Suszu Nr XIV/156/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanym
i obszaru rewitalizacji ww. teren nie znajduje się na obszarze zdegradowanym i rewitalizacji.

W Decyzji Burmistrza Susza o warunkach zabudowy Nr 27/2015 (Ua.6730.27.2015) z dnia 10.08.2015 r.
dla przedmiotowej nieruchomości zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego. Treść decyzji do wglądu – pokój nr 207, II piętro Urzędu Miejskiego w Suszu, tel.: 55 278 60 15 wew. 51.

2. Działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

3. Opis nieruchomości: Działka będąca przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana o regularnym kształcie czworokąta i płaskiej powierzchni. Położona jest w miejscowości Redaki gm. Susz. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – działka nr 133/4 (droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej). Działka nie jest uzbrojona, istnieje możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg oraz sieć telefoniczną. Sąsiedztwo stanowi jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa, kościół, budynek OSP oraz niezabudowane działki gruntu.

Zgodnie z pismem Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Suszu, numer 218/2023 z dnia 21.02.2023 r. istnieje techniczna możliwość na włączenie działki nr 102/22 obręb 0030 Redaki gm. Susz do sieci wodociągowej PCV100. Sieć wodociągowa PCV100 znajduje się po drugiej stronie drogi w działce nr 158. Brak kanalizacji sanitarnej. Ponadto kanalizacja deszczowa – drenacja, znajdująca się w działce jest w złym stanie technicznym.

Referat Rozwoju i Utrzymania Urzędu Miejskiego w Suszu pismem z dnia 16.02.2023 r. informuje, że na działce
nr 102/22, obręb – 30 Redaki, zgodnie z mapą z naniesionym uzbrojeniem znajduje się część rurociągu drenarskiego ozn. jako kdD200. Natomiast nie występują urządzenia uzbrojenia podziemnego, będącego własnością Gminy. Nie można jednak wykluczyć istnienia „poniemieckich” niezewidencjonowanych urządzeń drenarskich odwadniających budynki położone wzdłuż drogi powiatowej nr 1297N.

Gmina oświadcza, iż w trakcie wykonywania robót ziemnych (wykopów) możliwe jest odkrycie sieci, w tym sieci niezinwentaryzowanych wybudowanych przed 1945 rokiem. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej działki sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a koligujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian
w przepisach, w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Gmina Susz nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka ewidencyjna Nr 102/22 o pow. 0,0973 ha z obrębu 0030 Redaki, rodzaj użytku - B . Właścicielem nieruchomości jest Gmina Susz.

5. Dla ww. działki gruntu w Sądzie Rejonowym w Iławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00035864/5. W dziale III KW wpisano służebność przesyłu, która nie dotyczy przedmiotowej działki. Dział IV KW nie zawiera wpisów.

6. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu
za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy niezachowania terminu.

7. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie terminu podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

8. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.susz.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz pod adresem: bip.susz.pl – NIERUCHOMOŚCI. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

9. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. działki z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba jest poprzednim właścicielem zbywanej działki gruntu pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek
o nabycie w Urzędzie Miejskim
do dnia 05 maja 2023 r.

10. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208
/II piętro/ tel. 55 278 60 15 wew. 58 lub 54.

Burmistrz Susza

- Krzysztof Pietrzykowski -  

Lokalizacja