• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dobre Miasto, dnia 29 kwietnia 2021 r.

IN.6810.2.19.2021.MZG

WYKAZ

sporządzony zgodnie z art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 3 października 2019 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r., poz. 5534), zmienioną uchwałą Nr XXIX/153/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r., poz. 2993).

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta Nr IN.0050.16.2021.MZG z dnia 28 stycznia 2021 r. przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w Dobrym Mieście, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 0001 miasta Dobre Miasto jako działka
nr 459/12 o pow. 0,0150 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OL1O/00037080/5.

  • Opis nieruchomości:

Działka nr 459/12 o pow. 150 m2 to teren leżący wzdłuż południowej granicy działki 459/11. Działka o kształcie prostokąta, wąska i długa. Teren płaski. Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna oraz zaprojektowana jest tu sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Działka nr 459/12 stanowi całość funkcjonalno-użytkową z działką nr 459/11 o pow. 550 m2, zabudowaną domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (segment skrajny). W zasięgu nieruchomości znajdują się sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa i elektroenergetyczna. Warunki techniczno – użytkowe dla kompleksu działek są dobre.

  • Lokalizacja:

Nieruchomość oznaczona nr 459/12 zlokalizowana jest przy ulicy Pogodnej w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe. Jest to teren na obrzeżach południowej części miasta, usytuowany pomiędzy ulicami Grudziądzką, Łużycką (wyjazd z miasta w kierunku na Głotowo) i drogą wojewódzka nr 530 (wyjazd z miasta na Ostródę). Pomimo lokalizacji na obrzeżach miasta obszar nie jest traktowany jako strefa peryferyjna, ponieważ znajduje się około 1 km od centrum miasta Dobre Miasto, tuż przy zorganizowanym osiedlu budynków wielorodzinnych z lat 70 i 80-tych, w sąsiedztwie obiektów publicznych i usługowo-handlowych.

W najbliższym sąsiedztwie działki wybudowano segmenty domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, wciąż powstają kolejne budynki.

  • Uwarunkowania planistyczne:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic: Grudziądzka i Łużycka, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIX/288/09 Rady Miejskiej
w Dobrym Mieście z dnia 1 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 166 z 2009  r., poz.2319) przedmiotowa nieruchomość nr 459/12 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2KD (J) – ciąg pieszo-jezdny.

Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 459/12 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1O/00037080/5. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami oraz nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie. Działy I – Sp i IV wolne od wpisów i wzmianek o wnioskach.

Dział III KW Nr OL1O/00056059/8 zawiera:

  1. Wpis dotyczący wzmianki o wniosku:

Numer wzmianki REP.C. / NOTA / 87118 / 21

Chwila zamieszczenia 2021-01-29-13.44.58.701158

Numer wzmianki DZ. KW. / OL1O / 2556 / 21 / 1

Opis wzmianki wpis służebności przesyłu

Chwila zamieszczenia 2021-02-01-07.08.59.889545

  1. Wpis:

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: służebność przesyłu odpłatna i na czas nieoznaczony, na nieruchomości objętej księgą wieczystą KW Nr OL1O/00037080/5 Sądu Rejonowego w Olsztynie ograniczając to prawo do działki numer 459/14 o powierzchni 626 metrów kwadratowych, projektowane przyłącze kablowe o długości pięć (5) metrów, na rzecz ENERGA-OPERATOR SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie (10-950 Olsztyn ul. Tuwima nr 6, REGON 190275904) polegająca na: a) prawie do korzystania z wyżej wymienionych działek w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci przyłącza kablowego, zgodnie z załącznikiem graficznym numer 1
i numer 2, stanowiącymi integralną część wyżej opisanego porozumienia, b) znoszeniu istnienia posadowionych na wyżej wymienionych działkach urządzeń, o których mowa w porozumieniu, po ich posadowieniu c) prawie do korzystania z wyżej wymienionych działek w zakresie niezbędnym
do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń
i instalacji elektroenergetycznych, o których mowa w porozumieniu wraz z prawem wejścia i wjazdu
na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorstwa energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorstwo energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Przedmiot wykonywania: działka nr 459/14.

Na rzecz: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w Olsztynie, siedziba Olsztyn, REGON 190275904.

Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena sprzedaży (netto)

[zł]

Dobre Miasto

ul. Pogodna

Obręb nr 0001 miasta

Dobre Miasto

Dz. nr 459/12

pow. 0,0150 ha (150m2)

(w tym dr – 0,0150 ha)

OL1O/00037080/5

Działy I-Sp i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.Nieruchomość gruntowa położona w Dobrym Mieście, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu nr 0001 miasta Dobre Miasto jako działka nr 459/12 o pow. 0,0150 ha, ze względu na swoje cechy geometryczne (wąski, długi prostokąt o wymiarach około 5,00 m na 30,00 m) nie może być odrębnie zagospodarowana. Z wnioskiem o jej nabycie na poprawę warunków zagospodarowania wystąpił właściciel przyległej nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL1O/00153608/2.

Mając na względzie powyższe podjęła została decyzja o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 459/11, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, oznaczonej nr 459/12.


16.780,000 zł

(słownie: szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100)


Do sprzedaży ww. nieruchomości zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ust.1, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 23%.

Zgodnie z art. 70 ust. 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy
niż 10 lat. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu,
w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Wierzytelność pieniężna z tytułu reszty ceny sprzedaży nieruchomości lub jej części podlega zabezpieczeniu hipoteką zgodnie z zarządzeniem Nr GN.0050.35.2017.CR Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie:
wyznaczenia minimalnych granic sumy hipoteki zabezpieczającej wierzytelność pieniężną Gminy Dobre Miasto w stosunku do nabywcy w związku z rozłożeniem ceny sprzedaży nieruchomości
na raty.

Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości podlega wpłacie na konto Gminy Dobre Miasto
Nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001, prowadzone przez Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Dobrym Mieście z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej – Gospodarka Nieruchomościami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, przez okres
21 dni tj
. od dnia 04 maja 2021 r. do dnia 25 maja 2021 r., a ponadto publikuje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także zamieszcza się w mediach elektronicznych http://otoprzetargi.pl/ oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Z dniem 15 czerwca 2021 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje (zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.

Informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości (IN) w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6, telefon (89) 616 19 24.

Z up. BURMISTRZA

/-/

Janusz Filipkowski

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lokalizacja