• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kisielice, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 13/2022

BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XVIII/22/08 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. z 2016 r. poz. 4515, z 2018 r., poz. 314 i poz. 3184 oraz z 2020 r., poz. 385 ), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kisielice wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kisielicach przez okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie opublikowana w prasie lokalnej
o zasięgu obejmującym co najmniej powiat iławski i na stronie internetowej urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KISIELIC

/ - / Rafał Ryszczuk

Lokalizacja