• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 01/12/2020 z dnia 01 grudnia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE NR 593/20

WÓJTA GMINY NOWA RUDA

z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm. poz. 1378) art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1, art.35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020r. poz.1990), § 4, § 5 pkt 1 Uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ru(t.j. da z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 marca 2013 roku, poz. 1851 , zm. 2014r. poz. 1824 i poz.2953, zm.2015r. poz. 4379, zm. 2016r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz zm. 2020r. poz. 313)), Wójt Gminy Nowa Ruda zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Nowa Ruda użycza na czas nieokreślony Fundacji ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza nr 11/2, część nieruchomości zabudowanej o pow. 860m2, położoną w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 720/11 obręb Jugów, ul. Główna nr 91 o powierzchni 0,1132ha - opisaną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Nieruchomość o której mowa w ust.1 wykorzystywana będzie na realizację celów związanych z działalnością statutową Fundacji ,,Szansa” z/s w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza nr 11/2
§ 2.Wykaz o którym mowa w § 1 ust.1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości, ul. nr 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Jugów. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej
§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

Lokalizacja