• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 1, dnia 16 października 2017 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na okres od dnia 16 października 2017 r. do dnia 06 listopada 2017 r., będący załącznikiem do zarządzenia Nr 640/17 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 16 października  2017 roku:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działek nr 139/2 i 124/12 o łącznej pow. 0,99 ha, położona w obrębie Bożków, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.

Wykaz dostępny jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bożków.