• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Podział leasingu nieruchomości

Leasing nieruchomości niewiele różni się od innych rodzajów leasingu. Główną różnica jest to, że obrót nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Przedmiotem umowy leasingu dotyczącej nieruchomości mogą być nieruchomości[1]:

 

  • Budynkowe.

 

  • Gruntowe.

 

  • Lokalowe.

 

Budynki mogą stać się przedmiotem leasing, tylko wówczas, gdy zostaną uznane za odrębne od gruntu nieruchomości. „Mogą to być np. budynki wzniesione przez użytkownika wieczystego na gruncie wziętym w użytkowanie wieczyste (grunt taki (…), nie jest własnością użytkownika wieczystego)”[2].

Przedmiotem umowy leasingu nieruchomości nie mogą być nieruchomości lokalowe, które są przed formalnym wyodrębnieniem ich z całości nieruchomości. Wynika to z faktu konieczności nabycia przedmiotu leasingu przed jego oddaniem w leasing[3][1] Finansowanie nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas s. 238

[2] Finansowanie nieruchomości komercyjnych Krzysztof Czerkas s. 238

[3] Zbigniew Huszcz, Iwona Tkaczyk-Osinska, Leasing, Prawo, podatki, rachunkowość, ODDK, Warszawa-Gdańsk, s. 54.