• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bydgoszcz, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 3 382 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 720.00 m 2
Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

DROBEKO S.A. W UPADŁOŚCI

OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Bydgoszczy przy ul. Kieleckiej 8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00056035/8 - szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak z dnia 12 lutego 2019 r. za cenę nie niższą niż 3.382.000,00 zł netto ( słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 24.07.2020 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.


Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 24.07.2020 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 93 1240 1936 1111 0010 8653 2421.


Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10.00.


Z opisem przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.


Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.

Lokalizacja