• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 61 000.00 zł
  • Powierzchnia: 712.00 m 2
Wydanie nr 20/11/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 B U R M I S T R Z B A R C Z E W A 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie, obręb ewidencyjny 3

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numery działek: 202/1 i 337

Łączna powierzchnia działek: 0,0712 ha

Numer księgi wieczystej: 202/1 OL1O/00017654/4

Numer księgi wieczystej: 337 OL1O/00146521/6

Cena wywoławcza: 61.000,00 zł (w tym podatek VAT zgodnie z przepisami)

Wysokość wadium: 9.000,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie śródmiejskiej miasta Barczewa. W otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna.

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 roku/ działki położone są na terenie oznaczonym symbolem A72MU – teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej.

Na nieruchomości składającej się z działek 202/1 i 337 w obr. ewidencyjnym 3 miasta Barczewa, dopuszcza się zabudowę mieszkaniową i/lub usługową, rozumianą jako usługi nieuciążliwe. Wyklucza się warsztaty samochodowe, lakiernie, złomowanie pojazdów, skup złomu. Dopuszcza się budowę budynków mieszkalnych i usługowych w odległości 1,5 m od granicy działki przylegającej lub na granicy działki zgodnie z przepisami odrębnymi. Kierunek głównej kalenicy budynku: w przybliżeniu równolegle do drogi, z której następuje główny wjazd na działkę. Liczba kondygnacji maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe. Wysokość zabudowy maksymalnie 12,0 m. Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej: maks. 0,6. Wskaźnik intensywności zabudowy: minimum 0,3 maksimum 1,8. Teren biologicznie czynny: min. 30% powierzchni działki.

Miejsca postojowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w granicach własności działki wg wskaźników określonych w §6, ust.6.

Zagospodarowanie nieruchomości.

Nieruchomość częściowo ogrodzona i częściowo zagospodarowana na cele ogrodnicze.

W rejonie działek, teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, gazową, sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną, umożliwiającą przyłączenie nieruchomości. W granicach nieruchomości przebiega linia elektroenergetyczna niskiego napięcia.

Niezbędne przyłącza nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez gestorów sieci.

Dojazd do nieruchomości z dróg publicznych klasy dojazdowej i lokalnej (ul. Niepodległości i ul. Kraszewskiego).

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w sali konferencyjnej, II piętro.

Otwarcie przetargu o godzinie 1000.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać w tytule numer działki oraz jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 16 grudnia 2020 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 20.11.2020r. do 21.12.2020r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr telefonu (89) 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: marcin.siepsiak@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Barczewo, 20.11.2020 r.

Lokalizacja