• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Barwice, Woj. Zachodniopomorskie
 • Cena: 48 000.00 zł
 • Powierzchnia: 16 729.00 m 2
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Barwic ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 • Nieruchomości rolnej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 29 o pow. 1.6729ha, położonej w Barwicach, obręb Barwice 04, na którą założona jest księga wieczysta nr KO1I/00042047/9,

 • Działka 29 o powierzchni wynoszącej 1,6729ha, położona jest przy północno - wschodniej części miasta Barwice, w odległości ok. 1,5 km od ścisłego centrum, do miejscowości Górki jest 0,8 km w kierunku wschodnim, sąsiedztwo stanowią grunty rolne. Dostępność komunikacyjna średnia, dojazd do drogi odbywa się od strony wschodniej, z drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 47, drogą gruntową, nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka o parametrach korzystnych do prowadzenia działalności rolniczej . Struktura użytków: RIV a – 0,7116ha , RIV b – 0,9160ha, Ps IV – 0,0453ha. Na przedmiotową nieruchomość brak obowiązującego planu miejscowego. Zgodnie ze studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  i gminy Barwice zatwierdzonym uchwała nr XLI/305/2010Rady Miejskiej w Barwicach
  z dnia 23.09.2010r. działka położona jest na obszarze – tereny upraw polowych

 • Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń hipotecznych oraz prawnych.

Cena wywoławcza 48.000,00 zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż: 480,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021r od godz. 10.00, w Sali Miejskiej położonej przy ul. Pac Wolności 15-17, 78 - 460 Barwice

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest m. in. : wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej (t.j. 4.800,00zł) na konto Urzędu Miejskiego w Barwicach w Banku Spółdzielczym Białogard o/Barwice nr 27 8562 0007 0030 0823 2000 0040
do dnia 31 maja 2021r. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Barwicach.

(1)Działka jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości (nieruchomość rolna) do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1655 ze zm. ).
Nieruchomości przeznaczone na cele rolne.

Wadium na ww. nieruchomość winno zostać wpłacone do 31.05.2021r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barwicach ul. Zwycięzców 22,78-460 Barwice.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej
www.bip.barwice.pl Szczegółową informacje można uzyskać w Referacie Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Barwicach pokój Nr 19, nr tel. 94 713 75-11

Lokalizacja