• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, Woj. Śląskie
  • Cena: 99 530.00 zł
  • Powierzchnia: 940.00 m 2
Wydanie nr 22/09/2022 z dnia 22 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Czechowice-Dziedzice, dnia 21.09.2022 r.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Czechowice-Dziedzice, położonych w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Stawowej.

Działki oznaczone numerami: cena wywoławcza wynosi: wadium wynosi:

1650 o powierzchni 0,0940 ha, 99 530,00 zł, 19 906,00 zł,

1651 o powierzchni 0,0910 ha, 98 280,00 zł, 19 656,00 zł,

1652 o powierzchni 0,0910 ha, 98 280,00 zł, 19 656,00 zł,

1653 o powierzchni 0,0931 ha, 100 550,00 zł, 20 110,00 zł,

1655 o powierzchni 0,0896 ha, 96 770,00 zł, 19 354,00 zł,

1658 o powierzchni 0,0947 ha, 102 280,00 zł, 20 456,00 zł,

1659 o powierzchni 0,0990 ha, 106 920,00 zł, 21 384,00 zł,

1660 o powierzchni 0,0990 ha, 106 920,00 zł, 21 384,00 zł,

1661 o powierzchni 0,0990 ha, 106 920,00 zł, 21 384,00 zł,

1662 o powierzchni 0,0875 ha, 92 645,00 zł, 18 529,00 zł.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe działki w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto, obręb 0003 Dziedzice, posiadające użytki: R IIIb, zapisane są w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie nr KA1P/00055868/9, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Czechowice-Dziedzice.

W dziale III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA, ww. księgi wieczystej wpisane są obciążenia: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (…) odnośnie do nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb Dziedzice, obejmującej działki oznaczone nr 1329/8, 1329/10, 1329/14; ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym wobec decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18-10-2018 r. nr 4/2018 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (…), zgodnie z którą obecnym właścicielem działek numer: - 1329/15, 1329/16 powstałych z podziału działki nr 1329/10, - 1329/18 powstałej z podziału działki numer 1329/8 oraz działek nr 1329/13, 1329/14 jest Skarb Państwa; wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (…) odnośnie do nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb 0003 Dziedzice, obejmującej działkę oznaczoną nr 1284; wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (…) odnośnie do nieruchomości położonej w gminie Czechowice-Dziedzice, obejmującej działkę oznaczoną nr 1310/1; ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym polegającej na tym, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pszczynie z dnia 29-04-2022 r. w sprawie I NS 905/19 o zasiedzenie (…) na zasadzie współwłasności nabyły w częściach równych przez zasiedzenie prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1333/12 o pow. 0,0184 ha (powstałą z działki nr 1333/9).

W dziale IV – HIPOTEKA, brak wpisów.

Działki są niezabudowane, położone na terenie płaskim, użytkowanym rolniczo. Dostęp ww. działek do gminnej drogi publicznej asfaltowej – ul. Stawowej poprzez nieurządzone działki drogowe gminne. Dostępne media: woda, gaz, prąd, kanalizacja w odległości ponad 100 m.

Działki o nr 1650, 1662 posiadają kształt trapezu, działki o nr 1651, 1652, 1655, 1659, 1660, 1661 posiadają kształt prostokąta, natomiast działki o nr 1653, 1658 posiadają kształt zbliżony do prostokąta.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny położone na południe od torów kolejowych – CENTRUM II uchwalonym uchwałą nr XLIX/548/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 22 maja 2018 r., zmienionym uchwałą nr XL/465/21 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 31 sierpnia 2021 r. przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – dla lokalizacji nowej zabudowy i przeznacza się je do sprzedaży

Przetarg odbędzie się w dniu 3.11.2022 r. o godz. 1000 w sali narad nr 305 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1.

W przetargu mogą brać udział osoby i podmioty, które wpłacą wadium do dnia 27.10.2022 r. Datą wniesienia wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Wadium winno być wniesione w pieniądzu na konto Gminy Czechowice-Dziedzice PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała nr 94 1020 1390 0000 6602 0025 0571.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio – odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu, osób i podmiotów, jest wniesienie przez nie wadium
we właściwej wysokości i wyznaczonym terminie oraz przedłożenie Komisji Przetargowej:

  • dokumentu tożsamości,

  • jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, aktualny dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,

  • jeżeli do przetargu przystępuje osoba prawna, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku spółek prawa handlowego),

  • jeżeli do przetargu przystępuje przedstawiciel spółki cywilnej, jej reprezentant winien przedłożyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania oraz umowę spółki,

  • jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, winien on przedłożyć pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,

  • pisemnego oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy, strona pokrzywdzona będzie dochodziła odszkodowania w trybie art. 390 ustawy Kodeks cywilny.

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanych działek oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych :

1. Nabywca zobowiązany będzie na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów.

2. W przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nieujawnionych na dzień przeprowadzania przetargu, na mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Gmina Czechowice-Dziedzice nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

3. Nabywca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sporządzenia umowy notarialnej i wypisów oraz opłat sądowych i innych kosztów związanych z nabyciem działki.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2, tel.32 214-71-28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tut. urzędu, Plac Jana Pawła II 3/2 oraz opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: https://www.czechowice-dziedzice.pl/komunikaty i https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/001

Ogólne zasady obowiązujące podczas przetargu, zostaną wywieszone w dniu przetargu, na drzwiach ww. sali, w której przeprowadzany będzie przetarg.

Z up. BURMISTRZA

Paweł Mrowiec

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Lokalizacja