• Wydanie nr 28/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 15.00 zł
  • Powierzchnia: 45.00 m 2
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Drawsko Pomorskie.

Adres nieruchomości


Oznaczenie

geodezyjnePowierzchnia działki w haNr księgi

WieczystejOpis nieruchomości


Wywoławczy czynsz dzierżawny


Drawsko Pomorskie
ul. Spokojna


Część działki nr 107/2 obręb 0012 miasta
Drawsko Pomorskie

zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1


0,0045 ha
(KW KO1D/00013485/4)Dzierżawa na czas nieoznaczony

Działka niezabudowana, Bi, położona w pośredniej części miasta, przeznaczona na cele warzywne


15,00 zł
rocznie


Drawsko Pomorskie
ul. Stanisława Staszica


Część działki nr 406/6 obręb 0011 miasta
Drawsko Pomorskie

zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2


0,0800 ha(KW KO1D/00012003/5)


Dzierżawa na czas nieoznaczony

Działka niezabudowana, RIVb, położona w peryferyjnej części miasta, przeznaczona na cele zieleni


700,00 zł
rocznie
(w tym podatek VAT)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, dnia 20 kwietnia 2023 roku o godz. 1000 w pokoju nr

304. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości:

- 3,00 zł dla części działki nr 107/2 o pow. 0,0045 ha,

- 140,00 zł dla części działki nr 406/6 o pow. 0,0800 ha,

z podaniem numeru działki na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie jego zaksięgowania najpóźniej do 17 kwietnia 2023 r. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. Urzędu nr 12 1020 2847 0000 1702 0009 6602 w PKO BP o/ Drawsko Pomorskie. Wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez wydzierżawiającego w zawiadomieniu. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Czynsz dzierżawny płatny jest do 31 marca każdego roku ( czynsz za 2023 płatny jest w terminie15 dni od zawarcia umowy dzierżawy ).

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 w pokoju nr 111.

Uwaga: Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatki i ponosić inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w dniu oraz opublikowane na stronach internetowych: www.otoprzetargi.pl , www.drawsko.pl i w prasie lokalnej: „Powiatowa Gazeta Drawska”.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń 2023 r.

Lokalizacja