• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Drawsko Pomorskie, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 90 000.00 zł
  • Powierzchnia: 730.00 m 2
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) - Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Drawsko Pomorskie.


Lp.

Adres nieruchomości

Oznaczenie

geodezyjne

Pow.

działki w ha

Nr księgi

Wieczystej

Opis nieruchomości

Cena

wywoławcza

Uwagi

1.

ul. Kościuszki

78-500 Drawsko Pom.

powiat drawski

woj. zachodniopomorskie

Dz. nr 10/4 obręb 0007 miasta Drawsko Pomorskie

0,0730 ha

KO1D/00012253/2

Działka niezabudowana położona w centralnej części miasta przy ul. Kościuszki. Sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielorodzinna oraz ogrody działkowe. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Możliwość uzbrojenia działki w media (sieci infrastruktury technicznej znajdują się w przyległej drodze). Teren płaski, kształt działki regularny. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako 1.95 MU – adaptowana zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Działka niezagospodarowana, częściowo ogrodzona.

90.000,00 zł brutto

(w tym 23% podatku VAT)

Przetarg ustny nieograniczony


Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41, dnia 8 września 2022r. o godz. 1000 w pokoju nr 304. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 18.000,- zł z podaniem numeru działki na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie jego zaksięgowania, najpóźniej 5 września 2022 roku. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. urzędu nr 12 1020 2847 0000 1702 0009 6602 w PKO BP o/ Drawsko Pomorskie. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Uczestnicy przetargu muszą okazać komisji przetargowej ważne dowody osobiste, dowody potwierdzające wpłacenie wadium oraz ewentualne pełnomocnictwa do brania udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. W terminie do 21 dni od przetargu, osoba, która przetarg wygrała zostanie powiadomiona na piśmie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 w pokoju nr 111.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim w dniu 5 sierpnia 2022r. Ogłoszenie zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu www.drawsko.pl , na portalu www.otoprzetargi.pl i w prasie lokalnej „Powiatowa Gazeta Drawska”.

Ogłoszenie zdjęto z tablicy ogłoszeń ....................

Lokalizacja