Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 120.264,00 zł
Powierzchnia: 1026.00 m2

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

Wydanie nr 14/06/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 120.264,00 zł
Powierzchnia: 1026.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Jarosław,
Powiat: jarosławski,
Gmina: Jarosław,
Województwo: podkarpackie

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA

I-szy NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Jarosław, położonej w Jarosławiu obręb nr 2

 

 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: m. Jarosław obręb nr 2 ul. Brodowicze– działka nr 463/3 o pow. 0,1026 ha wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 463/2 o pow. 0,0584 ha - KW nr PR1J/00004039/1.

 2. Opis nieruchomości: działka gruntowa o regularnym kształcie w formie prostokąta położona przy ul. Brodowicze w peryferyjnej strefie miasta. Działka nr 463/2 wydłużona stanowić będzie drogę dojazdową – wewnętrzną. Teren płaski. Dojazd z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren w którym położone są działki posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej tj. elektryczną, wodociągową i gazową. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo.

 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jarosławia: zgodnie z zapisami MPZP dla terenu obejmującego działki nr: 463/1, 463/3 i nr 463/4 przypisana jest funkcja oznaczona symbolem: 8 MNU – „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej”, natomiast dla działki gruntowej nr 463/2 funkcja o symbolu: 12 KDW - „teren dróg wewnętrznych”.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości: 120264,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 00/100).

 5. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość wolna od obciążeń i praw osób trzecich.

 6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowane pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowane pełnomocnictwa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.

 7. Wadium w wysokości: 24000,- PLN (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 31 lipca 2024 r. z dopiskiem „przetarg–działka 463/3” na rachunek Urzędu Miasta Jarosławia Nr: 57 1240 1792 1111 0010 8805 4518 w Banku Pekao I Oddział w Jarosławiu. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.

 8. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 6 sierpnia 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, II piętro (sala narad).

 9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .

 10. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostaną nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.

 11. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium - nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 12. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

 14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej .

 15. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, Rynek 1, pokój nr 40, tel. (16) 624 8729.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie