• Wydanie nr 05/10/2023 z dnia 05 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kobyłka, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 2 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 836.00 m 2
Wydanie nr 22/09/2022 z dnia 22 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA KOBYŁKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy – Miasta Kobyłka

Nieruchomość zabudowana, położona w Kobyłce przy ul. gen. Franciszka Żymirskiego 45, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 106/3 w obrębie 29 o powierzchni 0,2836 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00063029/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.500.000 zł i jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wadium wynosi 125.000 zł.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ww. działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych (oznaczenie na rysunku planu symbolem MNU).

Działka nr 106/3 z obrębu 29 stanowi grunt zabudowany, o płaskiej powierzchni, w przeważającej części ogrodzony. W granicach nieruchomości znajduje się budynek wolnostojący, murowany, dwukondygnacyjny o powierzchni zabudowy 158 m2 oraz zabudowania gospodarcze. Budynek mieszkalny powstały około 1915 roku jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Linia energetyczna, telefoniczna, gazociąg, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa przebiegają w ulicy gen. Franciszka Żymirskiego w bezpośrednim sąsiedztwie dz. ew. nr 106/3.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/429/2022 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 maja 2022 r.

Brak obciążeń na ww. nieruchomości. Pozwolenia dotyczące przedsięwzięć budowlanych, obejmujących opisany wyżej budynek mieszkalny, właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno - budowlanej wydaje w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2531 ze zm.). W granicach działki nr 106/3 znajduje się drzewo (dąb szypułkowy), uznane za pomnik przyrody na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 14 stycznia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1 w Kobyłce (sala konferencyjna na parterze budynku).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu osób będących w związku małżeńskim, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego ze stosownym pełnomocnictwem (notarialnym) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości. Pełnomocnicy reprezentujący osoby prawne powinni przedłożyć komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwa (notarialne).

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 17 listopada 2022 r. włącznie (z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy), przelewem bankowym na konto Miasta Kobyłka, nr rachunku: 02 1240 6292 1111 0011 0392 4486.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Kobyłka.

Wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby ww. kwota wadium wpłynęła na konto Miasta Kobyłka w podanym w ogłoszeniu terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny działki, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca wyłoniony w przetargu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących
na konieczność przeprowadzenia przetargu w taki sposób, informacja na ten temat zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Kobyłka w dniu 15 listopada 2022 r. W informacji zostanie wskazane również jak, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

Zastrzega się prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu jedynie z uzasadnionych przyczyn. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. 22 760-70-96, 22 760-70-97, osobiście w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, pokój nr 36, bądź kierując korespondencję drogą elektroniczną na adres e-mail: wgp@kobylka.pl.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawach i użyczaniu nieruchomości, w BIP w zakładce Nieruchomości - Sprzedaż, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz opublikowane w czasopiśmie wydawanym w formie elektronicznej, dostępnym w internecie pod adresem otoprzetargi.pl.

Kobyłka, dnia 22.09.2022 r.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

Lokalizacja