• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Lesk, Olecko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 155 900.00 zł
  • Powierzchnia: 8 562.00 m 2
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PGN.6840.1.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) po przetargach przeprowadzonych w dniach 2 czerwca 2022 r., 18 sierpnia 2022 r., 6 grudnia 2022 r. i 21 marca 2023 r. zakończonych wynikiem negatywnym

BURMISTRZ OLECKA

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno-usługową położonej w obrębie Lesk, Gmina Olecko, ujawnionej w KW Nr OL1C/00043897/8:

nr geod. 738/32 o powierzchni 0,8562 ha - cena wywoławcza 155 900,00 zł

Wadium – 16 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Na obszarze przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Olecko - działki położona jest na obszarze strefy III „osadniczo- rolniczo-turystycznej”, na terenie oznaczonym symbolem PU - jako tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana. Położona jest w sąsiedztwie gruntów rolnych, torów kolejowych i zabudowy o rożnej funkcji, w tym produkcyjno-usługowej. Dojazd do nieruchomości następuje z drogi wojewódzkiej nr 655 (ul. Kościuszki) poprzez Osiedle Lesk, następnie drogą powiatową i gminną w części utwardzoną płytami i innym materiałem.

Na działce oznaczonej nr geod. 738/32 znajduje się niecka terenowa zalewana wodami opadowymi, porośnięta jest krzewami.

Nieruchomości posiadają możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej - sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.

W przypadku wystąpienia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane, nabywca zobowiązuje się zapewnić do nich nieodpłatny dostęp w sytuacjach koniecznych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie ma innych obciążeń i zobowiązań.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2023 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. o godzinie 1030 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów. Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.olecko.pl.

Olecko 26 maja 2023 r.

Lokalizacja