• Wydanie nr 28/11/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Babki Gąseckie, Olecko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 57 258.95 zł
  • Powierzchnia: 1 568.00 m 2
Wydanie nr 26/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PGN.6840.25.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) po przetargach przeprowadzonych w dniach 6 grudnia 2022 r. i 18 kwietnia 2023 r. zakończonych wynikiem negatywnym

BURMISTRZ OLECKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego z infrastrukturą techniczną położonej w obrębie Babki Gąseckie, Gmina Olecko, ujawnionych w KW Nr OL1C/00021657/4:

nr geod. 51/4 o powierzchni 0,1568 ha - cena wywoławcza 57 258,95 zł
wraz z udziałem w wysokości ⅓ części w działce (stanowiącej drogę wewnętrzną) oznaczonej nr geod. 51/5 o pow. 0,0182 ha

Wadium – 5 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w granicach wsi Babki Gąseckie oddalonej od Olecka o około 16 km. Bezpośrednim sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa siedliskowa i grunty rolne.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej - sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dojazd do nieruchomości z Olecka następuje drogą krajową i dalej powiatową utwardzoną asfaltem.

W granicach nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna energia elektrycznej oraz telekomunikacyjna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.

W przypadku wystąpienia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane, nabywca zobowiązuje się zapewnić do nich nieodpłatny dostęp w sytuacjach koniecznych.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargów nie ma innych obciążeń i zobowiązań.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 29 czerwca 2023 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku,
Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

Olecko, 26 maja 2023 r.

Lokalizacja