Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 30.000,00 zł
Powierzchnia: 1547.00 m2

Burmistrz Oleckaogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługowo-garażową położonej w obrębie Lesk

Wydanie nr 14/06/2024 z dnia 14 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 30.000,00 zł
Powierzchnia: 1547.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Lesk,
Powiat: olecki,
Gmina: Olecko,
Województwo: warminsko-mazurskie

Szczegóły

PGN.6840.29.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 314 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) po przetargach przeprowadzonych w dniach 28 września 2021 r., 7 grudnia 2021 r., 15 lutego 2022 r. , 26 kwietnia 2022 r., 5 lipca 2022 r., 11 października 2022 r., 4 kwietnia 2023 r. , 12 września 2023 r. 9 stycznia 2024 r. i 23 kwietnia 2024 r.

BURMISTRZ OLECKA

ogłasza jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługowo-garażową położonej w obrębie Lesk, Gmina Olecko, ujawnionej w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00043897/8:

nr geod. 738/21 o powierzchni 0,1574 ha - cena wywoławcza netto 30 000,00 zł

Wadium – 3 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Nieruchomość położona jest w granicach obrębu Lesk. Obszar, na którym się znajduje nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko - jest to teren zabudowy produkcyjno-usługowej. Decyzją Nr BI.7331-1/10 Burmistrza Olecka z dnia 18 lutego 2010 r. ustalono warunki zabudowy dla terenu obejmującego m. in. obszar w granicach działki stanowiącej przedmiot przetargu, polegające na budowie budynku usługowego i garaży.

Nieruchomość posiada niesymetryczny kształt o zróżnicowanych poziomach znacznie utrudniających zabudowę - nachylenie wznoszące się na wysokość ok. 10 m w kierunku działki sąsiedniej. Działka w całości jest zakrzaczona i zadrzewiona samosiewkami. Sąsiedztwem nieruchomości jest zabudowa o różnej funkcji.

Nieruchomość posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej - sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Dojazd do nieruchomości z Olecka przez Osiedle Lesk drogą gminną i w dalszej części utwardzoną płytami drogowymi.

W granicach nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: przebiega linia kablowa telekomunikacyjna oraz sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na nieodpłatny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, bieżącej konserwacji lub usunięcia awarii.

W przypadku wystąpienia urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane, nabywca zobowiązuje się zapewnić do nich nieodpłatny dostęp w sytuacjach koniecznych. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie ma innych obciążeń i zobowiązań.

Forma nabycia nieruchomości - na własność za cenę osiągniętą w przetargu, płatną jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Olecko ustaloną w przetargu kwotą brutto. Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych obciążają nabywcę. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 18 lipca 2024 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

W tytule wpłaty należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżonków.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowodów tożsamości, a w przypadku nieobecności współmałżonka stosownego upoważnienia do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2024 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium w przypadku nie wygrania przetargu nastąpi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia umowy. Przetarg może być odwołany z ważnych powodów.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.olecko.pl

Olecko, 14 czerwca 2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza pierwsze przetargi u...

Data: 12.07.2024

Dzierżawa
Działka

Wilcza, slaskie

Obwieszczenie Burmistrza Rzepina

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Rzepin, lubuskie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie