• Wydanie nr 08/12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
  • Cena: 33 000.00 zł
  • Powierzchnia: 503.00 m 2
Wydanie nr 25/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z R Z E P I N A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 94/4 o pow. 0,0503 ha, położona w Rzepinie przy ul. Krótkiej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej poprzez drogę wewnętrzną ul. Krótka. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej (w odległości około 150 m) przebiegają sieci: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg. Działka posiada regularny prostokątny kształt, na dzień wizji lokalnej działka użytkowana jako przydomowy ogród, teren porośnięty trawą, krzewami ozdobnymi, pojedynczymi drzewami liściastymi, iglastymi i owocowymi. W południowej części działki urządzono warzywnik. Nasadzenia samodzielnie nie przedstawiają wartości użytkowej, stanowią jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Ponadto w północno-zachodniej części działki znajduje się wiata na drewno konstrukcji drewnianej nietrwale związana z gruntem. Obszar działki od strony północnej, południowej i wschodniej ogrodzony, ogrodzenie zróżnicowane: siatka stalowa na stalowych słupkach, segmenty żelbetowe, brama wjazdowa z prętów stalowych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 6 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 94/5 o pow. 0,0503 ha, położona w Rzepinie przy ul. Krótkiej, ujawniona w księdze wieczystej GW1S/00028353/6. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej poprzez drogę wewnętrzną ul. Krótka. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej (w odległości około 170 m) przebiegają sieci: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg. Działka posiada regularny prostokątny kształt, na dzień wizji lokalnej działka użytkowana jako podwórze przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym na działce sąsiedniej. Teren porośnięty trawą, pojedynczymi i drzewami iglastymi. Nasadzenia i drzewostan samodzielnie nie przedstawiają wartości użytkowej, stanowią jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki od strony północnej i wschodniej ogrodzony siatką stalową na stalowych słupkach, brama wjazdowa z prętów stalowych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 6 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 94/6 o pow. 0,0650 ha, położona w Rzepinie przy ul. Krótkiej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. E. Orzeszkowej poprzez drogę wewnętrzną ul. Krótka. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Elizy Orzeszkowej (w odległości około 190 m) przebiegają sieci: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gazociąg. Przez południowy obszar nieruchomości przebiega kablowa linia telewizyjna. Działka posiada regularny prostokątny kształt, na dzień wizji lokalnej działka niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą. W północnej części działki znajduje się ogrodzenie z siatki stalowej na stalowych słupkach, jednak nie przebiega ono na linii rzeczywistej granicy działki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 6 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Informujemy, że przetargi odbędą się w dniu 11.01.2022 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina

Nr działki

Powierzchnia

(w ha)

Cena wywoławcza

Wadium

godz. 10:00

94/4

0,0503

33 000 zł

3 300 zł

godz. 11:00

94/5

0,0503

33 000 zł

3 300 zł

godz. 12:00

94/6

0,0650

42 000 zł

4 200 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Do ustalonej w trakcie licytacji ceny nieruchomości naliczony zostanie podatek VAT według stawek obowiązujących w dniu sprzedaży nieruchomości (23%).

W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 05 stycznia 2022 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie. W tytule wpłaty należy dokładnie określić, której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy bądź spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami). Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie sporządzono dnia 25.11.2021 r./PK

Lokalizacja