• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Oświęcim, Woj. Małopolskie
  • Cena: 817 000.00 zł
  • Powierzchnia: 223.26 m 2
Wydanie nr 27/07/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości

Anny Konik, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt: VIII GUp 490/19

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręku nieruchomości
z terminem rozstrzygnięcia w dniu 18 września 2020 roku o godzinie 1200

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy prawo upadłościowe, zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 16 marca 2020 roku.

Do sprzedaży oferowane jest: prawo własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1343/22 o powierzchni 0,0989 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w miejscowości Oświęcim, przy ulicy pod Jana Pawła II nr 11, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o numerze: KR1E/00048440/8, za cenę wywoławczą 817 000,00 zł (osiemset siedemnaście tysięcy złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości z podaniem ceny netto zakupu i wpłacenie wadium w kwocie 10 % ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 54 1090 2590 0000 0001 4375 9718 i dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.

Oferty proszę składać w terminie do dnia 17 września 2020 roku, do godziny 1500 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka), ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Anna Konik, nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. VIII GUp 490/19, z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące oferty dostępne są w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.

Lokalizacja