Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 164.556,00 zł
Powierzchnia: 3502.00 m2

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

Wydanie nr 11/06/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 164.556,00 zł
Powierzchnia: 3502.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

  1. ul. Jarosława Dąbrowskiego, działka nr 7/9 w obrębie 3 o pow. 3502m2.

Cena wywoławcza nieruchomości – 164.556,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100).

Wadium: 17.000,00zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

 

Działka zapisana jest w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014846/3.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Teren działki w miarę płaski, porośnięty trawą. Działka nieogrodzona o kształcie regularnym. Dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane. Działka posiada dostęp do drogi. Przez działkę nr 3-7/9 przebiegają: sieć gazowa i telekomunikacyjna.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.04.2024r.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem: U.01 – Tereny zabudowy usługowej.

 

Warunki kształtowania zabudowy:

U.01 - Tereny zabudowy usługowej

W ramach przeznaczenia terenu ustala się możliwość realizacji zabudowy usługowej – usługi nieuciążliwe, w tym handel.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) w ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się dojścia i dojazdy, parking, zieleń,

2) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 2000 m2 ;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

4) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków usługowych – 12,0 m, jednak nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe, dla pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 6,0 m;

5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 300 do 450, kryte dachówką ceramiczną bądź materiałem zbliżonym do niej wyglądem;

6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni, szarości;

7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,50;

8) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: 0,1 do 1,5;

9) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

10) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki lub na terenie do którego inwestor posiada tytuł prawny, w liczbie nie mniejszej niż: 1 miejsce na każde 50 m2 powierzchni usług;

11) w granicach terenu elementarnego U.01 zlokalizowana jest napowietrzna linia średniego napięcia wraz z wyznaczonym na rysunku planu pasem ochrony funkcyjnej w odniesieniu, do której obowiązują zasady określone w § 16 pkt. 8 Uchwały NR LXIII/462/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów).

12) w granicach terenu elementarnego U.01 zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia wraz wyznaczoną na rysunku planu strefą kontrolowaną w odniesieniu, do której obowiązują zasady określone w § 16 pkt. 9 Uchwały NR LXIII/462/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów).

13) teren elementarny U.01 zlokalizowany jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, na której mogą występować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu - nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami określonych w przepisach odrębnych.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LIPCA 2024r. O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 10 lipca 2024 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 35 1030 1508 0000 0008 2360 5002. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

 

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

 

Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

 

Koszt wznowienia granic oraz wycinki drzew i krzewów ponosi nabywca.

 

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.

 

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel. 89 767 85 13.

 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 06 czerwca 2024 roku.

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości grunto...

Powierzchnia: 87.20

Cena: 43.435,00

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Sprzedaż

Skarżysko-Kamienna, swietokrzyskie

Burmistrz Woźnik zaprasza do III przetargu ustneg...

Powierzchnia: 1036.00

Cena: 43.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Czarny Las, slaskie

Informacja Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czechowice-Dziedzice,, slaskie

Informacja Burmistrza Barczewa o wywieszeniu wyka...

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Barczewo, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG...

Powierzchnia: 2608.00

Cena: 121.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Piaseczno, zachodniopomorskie

Burmistrz Oleckaogłasza jedenasty przetarg ustny n...

Powierzchnia: 1547.00

Cena: 30.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Lesk, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1025.00

Cena: 120.266,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1026.00

Cena: 120.264,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1053.00

Cena: 122.924,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Magazyn

Bielawa, dolnoslaskie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieru...

Powierzchnia: 4565.57

Cena: 5.300.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Otyń, lubuskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie