• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Międzyrzecz, Woj. Lubuskie
  • Cena: 796 500.00 zł
  • Powierzchnia: 1 493.00 m 2
Wydanie nr 25/03/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg numer: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 34/147 o pow. 0,1493 ha, położona w Międzyrzeczu, przy ul. Poznańskiej 109/27, obręb 1 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-03-17 08:30:00 przez

Data przetargu

2020-05-22 11:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1M/00044967/6

Cena wywoławcza

796 500,00 zł

Wadium

39 825,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona użytkiem Bi - inne tereny zabudowane. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym wyłączonym z eksploatacji, wcześniej wykorzystywanym jako kuchnia. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym, wykonanym w technologii murowanej, wolnostojący. Budynek wyposażony jest w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą i wentylacyjną. W piwnicach budynku znajdują się urządzenia sieci ciepłowniczej – kanał ciepłowniczy, będący własnością Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do uregulowania sposobu rozliczenia i korzystania z sieci poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla szpitala. W przypadku wyłonienia nabywcy obiektu, szpital umożliwi podłączenie budynku do ww. sieci szpitala, które rozliczane będą na podstawie zawartej umowy i obowiązujących cen. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1273 m². W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wpisano ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – bezpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 34/86 na rzecz każdoczesnych właścicieli wszystkich lokali położonych w budynku mieszkalnym: na działce nr 34/81 objętej księgą wieczystą KW 44885, na działce nr 34/83 objętej księgą wieczystą KW 44871, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 34/82 objętej księga wieczystą KW 45384 i na rzecz Gminy Międzyrzecz właściciela działki nr 34/95 objętej księga wieczystą GW1M/00052894/2. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. W celu zapewnienia działce numer 34/147 dostępu do drogi publicznej, przed sprzedażą nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogowa) polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę numer 34/144, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki numer 34/147. Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu. Nieruchomość położona jest w granicach historycznego zespołu szpitala psychiatrycznego, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-389/92. W związku z powyższym władanie ww. nieruchomością podlega ograniczeniom z mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Z uwagi na powyższe wszelkie podejmowane przez właściciela działania na tym terenie, wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Budynek nr 27, położony na działce 34/147, nie został indywidualnie wpisany do rejestru zabytków. Nabywcy nieruchomości zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od wylicytowanej ceny gruntu. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku Vat. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2020 r., poz. 213). Dla nieruchomości nie został sporządzony Gminny Program Rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 10.01.2020 r.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19.05.2020 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport ), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych (zgodę wspólników, uchwałę wspólników) na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz.2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu, nastąpi niezwłocznie przelewem na podane konto bankowe po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, nie później niż w terminie 3 dni. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), powyżej ceny wywoławczej. 6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. 7. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność - aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa, Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Lokalizacja