• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Rawa Mazowiecka, Woj. Łódzkie
 • Cena: 240 000.00 zł
 • Powierzchnia: 72.93 m 2
Wydanie nr 01/07/2020 z dnia 01 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

samodzielnego lokalu użytkowego nr 2

położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10;

przetarg pierwszy odbył się 16 marca 2020 r.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie samodzielny lokal użytkowy, będący własnością Województwa Łódzkiego, oznaczony numerem 2, usytuowany na parterze budynku wielolokalowego, dwukondygnacyjnego, posadowionego na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 342/2, 343/2 i 559, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. prowadzi księgę wieczystą nr LD1R/00004483/5. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

Samodzielny lokal użytkowy nr 2 posiada 72,93 m2 powierzchni użytkowej i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i dwóch WC. Przynależy do niego piwnica (5,76 m2), komórka (12,20 m2) i garaż (15,59 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w części wspólnej nieruchomości, wynoszący 10648/34143, wraz z takim samym udziałem w prawie własności działek. Lokal nie jest użytkowany.

Nieruchomość leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Maz. z dn. 30. 03. 2000 r.), oznaczonym symbolami 1.73.MNp i 1.08.MNp, jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Lokal był użytkowany dla potrzeb biurowych.

Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym stanem jej zagospodarowania, stanem technicznym budynku oraz lokalu.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 w związku z art. 29a ust.1 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął w dniu 28 stycznia 2020 r.

 

Otwarcie licytacji  nastąpi w dniu 8 września 2020 r o godzinie 1000

Cena wywoławcza        240.000,00 zł

Wadium                         24.000,00

Minimalne postąpienie     2.400,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Rawa M., Jeżowska 10 lokal nr 2”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 2 września 2020 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa nie dopuści do uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu wadium we wskazanym terminie.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu, tj. nie później niż przed upływem trzech dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nie podlega zwrotowi wadium wniesione przez osobę, która przetarg wygra i uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które w terminie od dnia 28 sierpnia do 2 września 2020 r., w godzinach 800-1400, w siedzibie ZNWŁ, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 104, dokonają następujących czynności:

 

·       przedstawią dowód wpłaty wadium;

·       przedstawią dokumenty umożliwiające stwierdzenie tożsamości osoby zainteresowanej, tj. imię, nazwisko, nr Pesel i adres albo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i adres siedziby oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli zainteresowanym jest osoba fizyczna, prawna lub inny podmiot, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąg z wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu;

·       w przypadku osoby prawnej przedstawią zgodę zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

·       podpiszą na miejscu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, a także z warunkami przetargu, oraz o przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

·       otrzymają numer uprawniający do uczestnictwa w licytacji.

 

Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.) i składają zezwolenie na nabycie nieruchoności. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu takiego zezwolenia wymaga.

            Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

            Dla osób fizycznych uczestniczących w przetargu, pozostających w związku małżeńskim, w tym prowadzących działalność gospodarczą, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

 

 •  w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego:

 

  • stawiennictwo obojga małżonków na przetargu,

albo

  • złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego w szczególności w obecności pracownika ZNWŁ albo z podpisem poświadczonym notarialnie o wyrażeniu zgody przez współmałżonka niebiorącego udziału w przetargu: na złożenie oświadczeń uczestnika przetargu, wzięcie udziału w licytacji przez zgłaszanie określonych postąpień oraz na nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu – art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086).

 

 • w przypadku nabycia nieruchomości do majątku osobistego:

 

  • złożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową bądź odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego tę rozdzielność,

albo

  • złożenie oświadczenia obojga małżonków z podpisami poświadczonymi notarialnie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, ze środków pochodzących z tego majątku.

Niedostarczenie wskazanych dokumentów skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży wymaga formy aktu notarialnego.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.

Pozostałe informacje zawarte są w warunkach przetargu, stanowiących integralną część niniejszego ogłoszenia, które zamieszczone są na stronach internetowych: www.znwl.pl oraz www.bip.lodzkie.pl.

Termin oględzin nieruchomości można ustalić bądź dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu 42 205-58-71, 205-58-72.

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego, działający w imieniu Zarządu Województwa Łódzkiego, może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

  

Lokalizacja