• Wydanie nr 18/01/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Jelenia Góra, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 1 118 000.00 zł
  • Powierzchnia: 662.00 m 2
Wydanie nr 24/06/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ !
UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU
53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120
tel. 71 36 80 491


ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej 55,
dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą
nr JG1J/00048133/7


Przedmiotem przetargu jest:
1. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 246/2 o pow.
0.1589 ha (AM-6, obręb ew. 0033-33) wraz z częścią składową – czterokondygnacyjnym,
wolnostojącym budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej i wolnostojącym
budynkiem garażu,
2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 246/1 o pow.
0,1048 ha (AM-6, obręb ew. nr 0033-33).
W skład nieruchomości wchodzą:
1. działki nr 246/1 i 246/2, AM-6, obręb ew. 0033-33 o łącznej powierzchni 0,2637 ha;
2. budynek wykorzystywany jako Hotel Asystenta Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, całkowicie podpiwniczony o powierzchni użytkowej 662 m2.
3. budynek 2-stanowiskowego garażu o pow. ok. 30,00 m2.
Nieruchomość znajduje się na obszarze zlokalizowanym w niedalekiej odległości od
ścisłego centrum Jeleniej Góry w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności,
zabudowy usługowej, obiektów użyteczności publicznej – szkoły, marketu
wielkopowierzchniowego oraz terenów rekreacyjnych – basenu, kortów tenisowych, hali
sportowej, strzelnicy. Dla obszaru, na którym jest położona Nieruchomość nie został
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Budynek mieszkalno-usługowy, stanowiący część składową wycenianej nieruchomości,
został wybudowany w 1920 r. przy użyciu technologii tradycyjnej, posiada murowaną
konstrukcję ścian, dach czterospadowy kopertowy o konstrukcji drewnianej, płatwiowokleszczowej,
pokryty dachówką ceramiczną karpiówką na pokładzie z łat drewnianych. Do
budynku od strony zaplecza w 1987 r. dobudowano w poziomie parteru
jednokondygnacyjną część o pow. zabudowy ok. 50 m2, ze stropodachem płaskim z
konstrukcji z płyt żelbetowych, krytym papą bitumiczną termozgrzewalną.
Budynek garażu to jednokondygnacyjny 2-stanowiskowy obiekt wybudowany w 1987 r. przy
użyciu technologii tradycyjnej, z murowaną konstrukcją ścian (w części z cegły, w części z
bloczków betonowych) z dachem o konstrukcji drewnianej, w części płaskim, w części jednospadowym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 118 000,00 zł brutto
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) ani dział IV (hipoteki) księgi wieczystej nr JG1J/00048133/7 nie zawierają żadnych wpisów ani wzmianek o złożonych wnioskach.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat dotyczących umowy sprzedaży.
Wysokość wadium 50.000,00 zł.
Wysokość postąpienia 10.000,00 zł.
Warunki przystąpienia do postępowania:
1. wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł w terminie do dnia 22.07.2020 r. przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Santander Bank Polska S.A. 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503
z dopiskiem „wadium Sudecka”.
2. złożenie do dnia 23.07.2020 r. do godz. 11.00 w siedzibie Uczelni bud. A1 pok. 28 deklaracji przystąpienia do przetargu zawierającej :
a) imię, nazwisko i adres uczestnika albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot nie posiadający osobowości prawnej;
b) datę sporządzenia deklaracji;
c) aktualny (tzn. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji);
d) oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
e) kopię dowodu wpłacenia wadium;
f) oświadczenie, na jaki numer rachunku należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
g) promesę zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie przedmiotowej nieruchomości w Polsce, o której mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2278 z późn. zm.) w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu będzie cudzoziemiec.
Przetarg odbędzie się 23.07.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, bud. A sala nr 12.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę uzyskaną w wyniku przetargu najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przenoszącej prawo własności. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
Wadium zostanie uznane za wpłacone w terminie w momencie wpływu na rachunek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Wadium podlega zwrotowi w terminie 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika postępowania, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny przedmiotowej nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który postępowanie wygrał.
Uczestnicy przystępujący do postępowania zobowiązani są przedłożyć Komisji dokumenty stwierdzające tożsamość. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do postępowania zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości oraz upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej w postępowaniu.
Umowa może zostać zawarta wyłącznie po uzyskaniu przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Prezesa Prokuratorii Generalnej na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.
Niestawienie się nabywcy do podpisania umowy przedwstępnej (akt notarialny) lub umowy przenoszącej własność (akt notarialny) w wyznaczonym dniu i godzinie lub wadliwe umocowanie jego przedstawicieli do podpisania umowy upoważnia organizatora do odstąpienia od zawarcia umowy oraz zatrzymania wadium.
Regulamin postępowania oraz dodatkowe informacje można uzyskać od dnia ogłoszenia do 22.07.2020 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu, w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120 bud. A pok. nr 24, tel. 71 36 80 491.
Nieruchomość można oglądać od dnia ogłoszenia do 22.07.2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Dyrektorem Administracyjnym Filii Uniwersytetu Ekonomicznego p. Agnieszką Zygmunt pod nr tel. 75 75 38 208.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania lub jego unieważnienia bez podania przyczyn oraz przerwania postępowania na każdym etapie.

Lokalizacja