• Wydanie nr 15/01/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Pólko, Kaźmierz, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 582 500.00 zł
  • Powierzchnia: 2 319.00 m 2
Wydanie nr 10/06/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Likwidator Spółdzielczego Przedsiębiorstwa „PREBUD” w likwidacji z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000049126)

zaprasza

do nieograniczonego, pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż

 

1)      zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pólku (gm. Kaźmierz, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie) przy ul. Topolowej 1, obejmującej:

a)      własność budynków produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni 2.319 m2

b)      prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach 81/39, 81/43, 81/44 i 81/45 zapisanej w księdze wieczystej nr PO1A/00029927/2 o łącznej powierzchni 2,5043 ha

za cenę wywoławczą nie niższą niż 50% ceny oszacowania, tj. 582.500,00 złotych + 23% VAT

 

Oględziny nieruchomości są możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z Likwidatorem Przemysławem Szlachetką pod numerem telefonu: 604-846-605.

 

OFERTA: Pisemne oferty należy składać osobiście w Kancelarii Adwokackiej Likwidatora Przemysława Szlachetki od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 bądź wysyłać przesyłką pocztową poleconą na w/w adres.

Oferty muszą być umieszczone w zamkniętych, zaklejonych kopertach z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA PÓLKO – nie otwierać” a w przypadku przesyłania ofert przesyłką poleconą zaklejona koperta z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA PÓLKO – nie otwierać” winna być umieszczona w dodatkowej kopercie zaadresowanej na Kancelarię Adwokacką Likwidatora Przemysława Szlachetki przy ul. Małeckiego 23/3 w Poznaniu (60-708).

Każda oferta musi zawierać:

a)           Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby uprawnionej do reprezentacji (wraz z pełnomocnictwem, jeśli uprawnienie nie wynika z KRS),

b)           Imię, nazwisko, adres, numer NIP i numer PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub nazwę, siedzibę, numer NIP, numer KRS (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi),

c)            Oferowaną cenę nabycia netto (nie niższą niż cena wywoławcza),

d)           Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu i ich akceptacją bez zastrzeżeń,

e)           Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu i ich akceptacją bez zastrzeżeń.

Ostateczny termin składania ofert (liczy się data doręczenia przesyłki do Kancelarii Adwokackiej Likwidatora Przemysława Szlachetki) ustalono do dnia 17 lipca 2020 roku, godzina 14.00.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej (kryterium będzie najwyższa cena ofertowa a w przypadku, gdy najwyższych ofert jest kilka wybór i przyjęcie oferty należy do Likwidatora) odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 roku o godzinie 14.30 w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Likwidatora Przemysława Szlachetki tj. przy ul. Małeckiego 23/3 w Poznaniu.

 

WADIUM: Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielczego Przedsiębiorstwa „PREBUD” w likwidacji z siedzibą w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A. o numerze 50 1500 1054 1210 5008 6782 0000 wadium w wysokości: 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – do dnia 16 lipca 2020 roku (liczy się data uznania rachunku bankowego).

Wadium przepada na rzecz Spółdzielczego Przedsiębiorstwa „PREBUD” w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sarmackiej 7, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu przetargu w terminie wyznaczonym przez Likwidatora, jednak nie późniejszym niż 31 sierpnia 2020 roku.

 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w przetargu określa Regulamin Przetargu dostępny wraz z wyciągiem z Operatu Szacunkowego Nieruchomości w sekretariacie Kancelarii Adwokackiej Likwidatora Przemysława Szlachetki tj. przy ul. Małeckiego 23/3 w Poznaniu (60-708) – od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

 

Dodatkowych informacji telefonicznych można uzyskać od Likwidatora Przemysława Szlachetki pod numerem kom.: 604-846-605.

 

 

Lokalizacja