• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 30 000.00 zł
  • Powierzchnia: 450.00 m 2
Wydanie nr 25/03/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kurzętnik, dnia 25 marca 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kurzętnik będącej własnością Gminy Kurzętnik:

- nieruchomość gruntowa oznaczona nr 1589 o pow. 0,0415 ha położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik, gm. Kurzętnik zapisana w księdze wieczystej EL1N/00020070/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim;

Cena nieruchomości: 3.00,00 zł

Obecnie nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr III/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku przedmiotowy grunt oznaczony jest jako strefa zabudowana.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem są nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Przetarg odbędzie się dni 27 kwietnia 2020r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godzinie 8:00 .

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 20 kwietnia 2020 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ .

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://bip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Lokalizacja