• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Witaszyce, Jarocin, Woj. Wielkopolskie
 • Cena: 100 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 000.00 m 2
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami), § 3 ust. 1, § 4, § 8 ust. 1 i 2, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 106 ze zmianami) oraz w wykonaniu Nr LXIX/691/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Witaszyce, Zarządzenia Nr 35/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 11 marca 2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Witaszyce oraz Zarządzenia Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarocin

OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Witaszycach

Lp.


Numer

działki

Pow.

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób ich zagospodarowania

-Cena w PLN

-Wadium wnoszone
w pieniądzu (PLN)

1.

1267/5

0,1000

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jarocin: tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej MN/U.


Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sposób zagospodarowania został ustalony w decyzji o warunkach zabudowy – zabudowa budynkiem handlowo – usługowym wraz z infrastrukturą techniczną.

Cena
100.000,00
+ 23 % podatku od towarów
i usług VAT


Minimalne postąpienie

1.000,00 zł


Wadium
20.000,00 zł wnoszone
w pieniądzu


Położenie

Witaszyce

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w terenach zabudowanych wsi
z dostępem do publicznej drogi gminnej (ul. Słoneczna) utwardzonej kostką brukową.

W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury komunalnej: sieć
wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna.


Księga wieczyste

KZ1J/00034169/6 jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA.

Forma zbycia

Sprzedaż na własność

Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 11 marca 2021 r., w terminie od 11 marca 2021 r. do
23 kwietnia 2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zmianami) – wniosków nie złożono.

TERMIN PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w Ratuszu – Rynek – sala sesyjna.

- 2 -

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie Nr 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.

Uwaga: Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie w dniu 10 czerwca 2021 r. rachunku bankowego
Urzędu wymaganą kwotą wadium.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1.000,00 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność – uznanie rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci
i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej
i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu
i w formie podanej w ogłoszeniu.


Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

dowód wniesienia wadium,

w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby
pełnomocnictwo,

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne
pełnomocnictwa,

w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot.

w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową majątkową małżeńską,
do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżonka należy złożyć (do akt) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka
do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku
wspólnego za cenę ustaloną w przetargu - oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

- 3 -

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału, nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości, pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie:
siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr
19 1090 1131 0000 0000 1300 1880. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest okazać ważny dowód tożsamości i zobowiązana jest
w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidzianą powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie
Al. Niepodległości 10 - Wydział Rozwoju Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 48 lub pod numerem telefonu (62) 749-95-52 w godz. 8
00 - 1600.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą
  e-mail: iodo@jarocin.pl;

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających
  z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami tj. sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Dane osobowe tj. imię i nazwisko nabywcy nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
  publikację informacji o rozstrzygnięciu przetargu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na terenie Urzędu Miejskiego.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w tym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

 1. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitych rzeczowych wykazów, dokumentacja dotycząca przedmiotowego przetargu (w tym Państwa dane osobowe) nadaną mają kategorie A, co oznacza, że dokumenty przechowuje się wieczyście i nie podlegają niszczeniu.

 2. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00 193 Warszawa,
  ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości i wynika
  z przepisów prawa;

 5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Sporządziła: Iwona Forszpaniak
Zatwierdziła: Daria Bartkowiak

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

………………………………………………..

Imię i nazwisko współmałżonka

………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………..

Seria i numer dokumentu tożsamości


nr tel. ………………………………………….

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków

majątku wspólnego

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przystąpienie do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr ………….………. o powierzchni ………...………… ha położonej
w miejscowości …………………………………….…………. za cenę wylicytowaną w przetargu w dniu ……………………..………….. przez mojego współmałżonka …..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

(Imię i nazwisko)

zamieszkałego/zamieszkałą……………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

(Adres zamieszkania)

legitymującego/legitymującą się dokumentem tożsamości ……………………………………………………………………………………………...

(Seria i numer dowodu tożsamości)

……………………………………..…………………………………. …………………………………………………………………………

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia) (Podpis współmałżonka beneficjenta)

Lokalizacja