• Wydanie nr 14/04/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 635 000.00 zł
 • Powierzchnia: 5 733.00 m 2
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Prezydent Miasta Ełku

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku w pobliżu ulicy Krzemowej, według niżej podanego zestawienia:

1) działka nr 2121/13 o pow. 0,5733 ha, ujawniona w księdze wieczystej OL1E/00079481/2, według operatu ewidencji gruntów oznaczona jako użytki gruntowe: R V – grunty orne klasy V oraz N – nieużytki. Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Krzemowej na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością. Przez północną część działki przebiega przewód elektroenergetyczny. Cena nieruchomości: 635.000,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium – 125.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.

2) działka nr 2121/15 o pow. 0,2685 ha, ujawniona w księdze wieczystej OL1E/00079482/9, według operatu ewidencji gruntów oznaczona jako użytek gruntowy R V – grunty orne klasy V. Nieruchomość zlokalizowana we wschodniej części miasta, w pobliżu ulicy Krzemowej na obszarze zdominowanym przez zakłady usługowe, produkcyjne oraz magazyny. Dojazd drogą asfaltową. Kształt działki nieregularny. Rzeźba terenu ogólnie równa. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością. Przez południową część działki przebiega przewód elektroenergetyczny – linia napowietrzna. Cena nieruchomości: 299.000,00 netto do której doliczony zostanie podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. Wysokość wadium – 59.000,00 zł brutto, w tym podatek VAT 23%.

a) Uzbrojenie w pasie drogowym ulicy dojazdowej – sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

b) Dostęp do nieruchomości nr: 2121/13 i 2121/15 odbywa się przez drogi wewnętrzne stanowiące własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. o numerach działek: 2759 (KW nr OL1E/00079062/9), 2765 (KW nr OL1E/00069251/8) i 2774 (KW nr OL1E/00069644/0), na zasadzie ustanowionej nieodpłatnie i na czas nieoznaczony służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu.

c) Brak urządzonych zjazdów z drogi. Nabywcy we własnym zakresie i na własny koszt wykonają zjazdy na nieruchomości, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem drogi – Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Przy organizacji wjazdu należy uwzględnić wydzielony pas gruntu (działka nr 2121/14), na którym znajdują się urządzenia kanalizacji deszczowej, w taki sposób, aby podczas ich budowy i eksploatacji urządzenia nie zostały uszkodzone. Podczas realizacji zjazdów zarządca nie wyklucza możliwości przebudowy placu nawrotowego.

d) Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób ich zagospodarowania: Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalonym uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z dnia 2 czerwca 1998 roku, ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Suwalskiego nr 45, 17 lipca 1998 r., poz. 237, nieruchomości położone na terenie obrębu 2 miasta Ełku, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami: 2121/13 i 2121/15 objęte są ustaleniami kwartału oznaczonego na rysunku planu symbolem 13PSB.UR, dla którego zapisy planu brzmią następująco:

13 UR/PSB - Tereny o dominującej funkcji usługowej i drobnej wytwórczości nieuciążliwej dla środowiska przyrodniczego. Wysokość zabudowy do 3 kondygnacji.

Nieruchomości nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).

e) Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 74) przedsiębiorca może skorzystać z ulgi podatkowej na podstawie decyzji o wsparciu, która jest wydawana na wniosek przedsiębiorcy w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Bliższych informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Podstrefa Ełk, ul. Adama Mickiewicza 15, tel. 87 610 62 72.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: zgodnie z zarządzeniem nr 1272.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 23 stycznia 2023 r. ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotowe nieruchomość nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowania.

UWAGA !

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

  1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 26 maja 2023 r.:

 1. w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,

 2. w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 234.

   2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

3) W celu ustalenia listy uczestników przetargu przed otwarciem przetargu należy przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) – dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na udział w przetargu. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo należy okazać wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualny odpis z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu) albo wydruk komputerowy z KRS aktualnej informacji o podmiocie, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

4) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

5) Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

6) Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7) Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

8) Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

12) Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

13) Sprzedający powiadomi nabywców nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej pokryją nabywcy nieruchomości.

14) Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

15) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnego właściciela i zarządcy sieci i urządzeń znajdujących się na działce oznaczonej numerem 2121/14 (obecnie na rzecz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ul. T. Noniewicza 49, 16-400 Suwałki). W związku z ustanowieniem służebności należy pozostawić niezabudowany pas gruntu o szerokości 12 m – po 6 m od osi przewodu kd1000 oraz o szerokości 16 m – po 8 m od osi istniejącego rowu. W podanym obszarze kolektora kd1000 należy zachować zagospodarowanie nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu układu odwadniającego, w tym zasadne jest by ogrodzenie z obu stron kolektora było rozbieralne. Dodatkowo należy zapewnić dostęp pracownikom zarządcy sieci wraz z niezbędnym sprzętem w celu przeprowadzenia kontroli lub usunięcia awarii oraz rozważyć zastosowanie nasadzeń jednorocznych w podanym obrębie.

16) Nabywcy nieruchomości zobowiązani będą do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A. Zakres służebności zobowiązuje nabywców do:

 • zgody na umieszczenie oraz znoszenie istnienia projektowanych lub posadowionych na nieruchomości linii elektroenergetycznych, służących do przesyłu energii elektrycznej i prowadzenia za pomocą tych urządzeń dystrybucji energii elektrycznej,

 • ustanowienia prawa do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy linii energetycznych wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,

 • utrzymywaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu,

 • uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ełk projektu zagospodarowania nieruchomości, zachowania wymaganych odległości od projektowanych lub istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych.

17) Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.

18) Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

19) Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

20) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.

21) Właściciel nieruchomości uczestniczy w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.

22) Ewentualne przyłącza do istniejących sieci nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lud zarządcami poszczególnych sieci.

23) Ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.

24) Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca nieruchomości.

Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości. Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku pok. 234, telefon 877326232, 877326119 (w poniedziałki w godzinach 800-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 730- 1530).

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).”


ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Mirosław Hołubowicz

Sporządziła: Ilona Paczyńska-Dożynko (kontakt: pokój 234, tel. 877326232, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl)

Lokalizacja